BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( PRZEBUDOWA UL. NOWEJ )

BIOŚ.341- 5 /10 Przebudowa ulicy Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Jedwabnem
Ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
Tel. 086 217 20 40
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulicy Nowej wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres robót obejmuje:
1. Budowę nawierzchni ulic z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna
ul. Nowa 1317,61m²,
2. Budowę nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej (kolorowej) o grubości 8cm ul. Nowa 160,83m²,
3. Budowę chodników z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6cm
ul. Nowa 659,31m²,
4. Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Nowej z rur PCV o średnicy zewnętrznej 315mm o długości 216,00m, studzienki rewizyjne z kręgów betonowych ø 1200mm - 9szt, wpustów betonowych ø 500mm – 15 szt.
5. Obsługa geodezyjna budowy.
6. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza - 3 egz.
7. Sporządzenie kosztorysów powykonawczych dla robót nawierzchniowych i kanalizacyjnych oddzielnie.
zgodnie z projektem budowlanym, ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z przedmiarem robót określonym w kosztorysie ofertowym..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
45110000-1
45232130-2
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.08.2010
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Spełnią warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 3) Spełnią wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4) Udzielą minimum trzyletniej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w rozdziale VIII niniejszej SIWZ metodą spełnia/nie spełnia z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: a) formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (wraz z załącznikami), b) kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawo zamówień publicznych składa następujące oświadczenia i dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 2 3. W celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć: a) dokumenty potwierdzające zrealizowanie co najmniej jednego zamówienia o podobnym charakterze w okresie nie dłuższym niż ostatnie 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, b) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (kierownicy budowy) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wraz z załączeniem do oferty uprawnień oraz aktualnego na dzień składania ofert zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, 4. W celu potwierdzenia spełniania warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy przedstawić polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wymagane dokumenty, o których mowa wykonawca przedstawi w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5. Wykonawca mający siedzibę lub zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 2 lit. a i b składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 5 lit. a, zastępuję się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w rozdziale VIII pkt 5 lit. a. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, b) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika, c) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, d) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną, e) wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem, f) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, g) termin na jaki została zawarta umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia, h) oferta winna zawierać dokumenty określone w rozdziale VIII pkt 2 lit. a i b dla każdego partnera z osobna; pozostałe dokumenty składane są wspólnie, j) przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia następujących okoliczności :
- wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (tj. ulewy, wichury, powodzie itp.)
- z uwagi na niezależne od Stron umowy okoliczności ( w szczególności wypadki losowe, choroba ) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony.
- zaistnienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych
3. Warunkiem wprowadzenia zmian w zawartej umowie jest sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust 2.
4. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 9 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 cze 2010 14:49
Data opublikowania: piątek, 4 cze 2010 15:00
Data edycji: poniedziałek, 7 cze 2010 11:06
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2014 14:54
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2693 razy
Ilość edycji: 2