BIP Gminy Jedwabne

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Jedwabne, dnia 26 maja 2010 roku


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 26 maja 2010 roku została wydana decyzja
Nr BIOŚ.7331-30/09/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przytulskiej w Jedwabnem obejmującej działki o nr ew. 502, 773, 472, 771, 473, 739, 730, 486, 716 i 490, położone na gruntach miasta Jedwabne.
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.
Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 26 maj 2010 14:13
Data opublikowania: środa, 26 maj 2010 14:14
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 kwi 2012 11:36
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1849 razy