BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-3/10 Nazwa zadania: Dostawa kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Jedwabne.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 217 20 40, faks. 086 217 20 40
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kruszywa naturalnego na drogi gminne położone na terenie gminy Jedwabne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem kruszywa naturalnego /żwiru/ na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych położonych na terenie gminy Jedwabne oraz wstępne wyrównanie dowiezionego kruszywa i usunięcie kamieni utrudniających przejazd po drodze /o średnicy większej niż 80 mm/. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę kruszywa naturalnego /żwiru/ na odcinki dróg gminnych położonych na terenie gminy Jedwabne, wskazane przez Zamawiającego, w ilości około 6 500 ton.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka, ul. 250-lecia 11, 18-420 Jedwabne, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130 000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 82 550,00
• Oferta z najniższą ceną: 82 550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 96 785,00
• Waluta: PLN.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: wtorek, 11 maj 2010 14:32
Data opublikowania: wtorek, 11 maj 2010 14:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 maj 2010 09:29
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1223 razy