BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-2/10 Nazwa zadania: „Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne”.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 217 20 40, faks. 086 217 20 40
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.: Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Przebudowy budynku szkoły na świetlicę wiejską i obiekt obsługi urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej w m. Orlikowo: - Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń szkoły na potrzeby stacji uzdatniania - Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu; - Budowa ogrodzenia; - Budowa dwóch zbiorników retencyjnych o poj. 200m3 każdy; - Budowa osadnika popłuczyn; - Budowa zbiorników szczelnych na ścieki z chlorowni i WC; - Budowa zewnętrznych sieci między obiektowych; - Budowa obudów studni; - Dostawa i montaż technologii uzdatniania na wydajność uzdatniania 48m3/h; - Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego. Sieci wodociągowej Orlikowo - Witynie: - PVC 225mm - 10 137m - PVC 160mm - 2 522m - PVC 110mm - 6 359m - PE 225mm - 27m Sieci wodociągowej w m. Kubrzany - Biczki: - PVC 110mm - 3 046m Sieci wodociągowej w ul. Wesołej i Stary Rynek: - PVC 110mm - 156m Przyłączy wodociągowych - PE 40-50mm - 1 090m razem sieć wodociągowa z przyłączami - 23 337m Kanalizacji sanitarnej 200mm - 1 502,5m Przyłącza sanitarne 160mm - 370,5m razem kanalizacja sanitarna z przyłączami - 1 873m Kanalizacji deszczowej PVC 400mm - 162m PVC 315mm - 202m PVC 250mm - 293m PVC 200mm - 67m razem kanalizacja deszczowa - 724 m 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji i specyfikacjach technicznej wykonania i odbioru robót. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym oraz atesty PZH urządzeń zamiennych, aby Zamawiający mógł ocenić równoważność tych urządzeń. Urządzenia równoważne winny być wcześniej zastosowane i pracować prawidłowo w nie mniej jak 2 stacjach uzdatniania wody. Informacje te należy przedstawić w formie oświadczenia ze wskazaniem lokalizacji urządzeń wraz z danymi teleadresowymi Użytkownika (Zamawiającego) stacji uzdatniania wody. 3. Urządzenia jak: pompy, zestawy filtracyjne, wieże napowietrzające, aeratory i mieszacze, rury i kształtki i wszystkie urządzenia i podzespoły mające kontakt z wodą pitną winny posiadać atesty PZH. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do: - przeprowadzenia badań, testów i rozruchu oraz poczynić pozostałe niezbędne działania związane z oddaniem przedmiotu zamówienia do eksploatacji. 5. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w dokumentacji, przedmiarach robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. W/w opracowania stanowią załączniki do SIWZ. 6. Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy. 7. Wymagany okres gwarancji: 3 lata od daty odbioru końcowego robót zaś na urządzenia gwarancja producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące. Na potwierdzenie tych wymagań należy załączyć oświadczenie (wzór oświadczenia zawarty jest we wzorze formularza oferty stanowiącego (Załącznik nr 1 do S.I.W.Z.) 8. Roboty budowlane wymagane do wykonania w ramach umowy: w ramach ceny ofertowej Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.25.21.26-7, 45.23.24.00-6, 45.23.21.30-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.04.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
KONSORCJUM:
LIDER - ZAKŁAD USŁUGOWY B.H.D. Stanisław Wróblewski, ul. Targowa 15, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5 703 648,72 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 4 013 803,34
• Oferta z najniższą ceną: 4 013 803,34 / Oferta z najwyższą ceną: 7 131 383,16
• Waluta: PLN.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: wtorek, 27 kwi 2010 14:54
Data opublikowania: wtorek, 27 kwi 2010 14:59
Data przejścia do archiwum: środa, 12 maj 2010 10:49
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1305 razy