BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-4/10. Nazwa zadania: Mechaniczne równanie dróg gminnych położonych na terenie gminy Jedwabne.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o udzielenie zamówienia publicznego
na usługi o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-4/10.

Nazwa zadania: Mechaniczne równanie dróg gminnych położonych na terenie gminy Jedwabne.

I. Nazwa i adres zamawiającego:


Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
tel./fax. 086 217 20 40
REGON 000527374
NIP 718-127-94-22
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania 7:30-15:30
II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne równanie dróg żwirowych i gruntowych w ilości 280 godzin równiarkami samobieżnymi, wyprofilowanie nawierzchni i nadanie wymaganych spadków poprzecznych bez uzupełniania kruszywem naturalnym a w przypadku zawyżonych poboczy wykonanie rowków umożliwiających spływ wód z jezdni.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2 Roboty drogowe.


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.
Nie przewiduje się składania oferty częściowej.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać sukcesywnie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:

1) dysponowania minimum jedną równiarką samobieżną, a w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie w / w warunek musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

6. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. pkt 3 ustawy,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o złożone oświadczenia oraz dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100% X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do 23.04.2010r. do godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 9 (sekretariat).
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2010r o godz. 10.45 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 15 (sala konferencyjna).
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Nr ogłoszenia: 85235 – 2010. Data zamieszczenia: 15.04.2010r.
Jedwabne, dnia 15.04.2010r
_____________________________
Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 15 kwi 2010 12:44
Data opublikowania: czwartek, 15 kwi 2010 12:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 kwi 2010 11:12
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1674 razy