BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-1210 Nazwa zadania: „Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne.” Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".
I. Nazwa i adres zamawiającego:

Zamawiający: Gmina Jedwabne
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
REGON 450669938
NIP 718-127-94-22
reprezentowana przez Burmistrza Jedwabnego

Siedziba: Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
tel./fax. 086 217 20 40
REGON 000527374
NIP 718-127-94-22
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania 7:30-15:30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, a poniżej 4 845 000 euro.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817),
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane p.n.: „Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne.”
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
Przebudowy budynku szkoły na świetlicę wiejską i obiekt obsługi urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej w m. Orlikowo:
- Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń szkoły na potrzeby stacji uzdatniania
- Termomodernizacja budynku z wymianą pokrycia dachu;
- Budowa ogrodzenia;
- Budowa dwóch zbiorników retencyjnych o poj. 200m3 każdy;
- Budowa osadnika popłuczyn;
- Budowa zbiorników szczelnych na ścieki z chlorowni i WC;
- Budowa zewnętrznych sieci między obiektowych;
- Budowa obudów studni;
- Dostawa i montaż technologii uzdatniania na wydajność uzdatniania 48m3/h;
- Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego.

Sieci wodociągowej Orlikowo – Witynie:
- PVC 225mm – 10 137m
- PVC 160mm – 2 522m
- PVC 110mm – 6 359m
- PE 225mm – 27m
Sieci wodociągowej w m. Kubrzany - Biczki:
- PVC 110mm – 3 046m
Sieci wodociągowej w ul. Wesołej i Stary Rynek:
- PVC 110mm – 156m
Przyłączy wodociągowych
- PE 40-50mm – 1 090m
razem sieć wodociągowa z przyłączami – 23 337m

Kanalizacji sanitarnej 200mm – 1 502,5m
Przyłącza sanitarne 160mm – 402m
razem kanalizacja sanitarna z przyłączami – 1 904,5m

Kanalizacji deszczowej PVC 400mm – 162m
PVC 315mm – 202m
PVC 250mm – 293m
PVC 200mm – 67m
razem kanalizacja deszczowa – 624 m
2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji i specyfikacjach technicznej wykonania i odbioru robót. W tym celu Wykonawca jest zobowiązany przedstawić karty katalogowe z rysunkami i opisem technicznym oraz atesty PZH urządzeń zamiennych, aby Zamawiający mógł ocenić równoważność tych urządzeń. Urządzenia równoważne winny być wcześniej zastosowane i pracować prawidłowo w nie mniej jak 2 stacjach uzdatniania wody. Informacje te należy przedstawić w formie oświadczenia ze wskazaniem lokalizacji urządzeń wraz z danymi teleadresowymi Użytkownika (Zamawiającego) stacji uzdatniania wody.
3. Urządzenia jak: pompy, zestawy filtracyjne, wieże napowietrzające, aeratory i mieszacze, rury i kształtki i wszystkie urządzenia i podzespoły mające kontakt z wodą pitną winny posiadać atesty PZH.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do:
- przeprowadzenia badań, testów i rozruchu oraz poczynić pozostałe niezbędne działania związane z oddaniem przedmiotu zamówienia do eksploatacji.
5. Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w dokumentacji, przedmiarach robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. W/w opracowania stanowią załączniki do SIWZ.
6. Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem przetargu, oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy.
7. Wymagany okres gwarancji: 3 lata od daty odbioru końcowego robót zaś na urządzenia gwarancja producenta lecz nie mniej niż 24 miesiące. Na potwierdzenie tych wymagań należy załączyć oświadczenie (wzór oświadczenia zawarty jest we wzorze formularza oferty stanowiącego (Załącznik nr 1 do S.I.W.Z.)
8. Roboty budowlane wymagane do wykonania w ramach umowy: w ramach ceny ofertowej Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem całości przedmiotu zamówienia.
9. UWAGA: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".
10. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:

Główne elementy robót wg słownika CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej,
45232400-6 Roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej,
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.
Nie przewiduje się składania oferty częściowej.

VI. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 15.10.2011r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Opis warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki ubiegania się o zamówienie, potwierdzili spełnienie poniższych warunków:
a. posiadają uprawnienia do wykonania działalności z zakresu przedmiotu zamówienia,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. realizowali w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie minimum jednej roboty polegającej na:
- budowie lub przebudowie (modernizacji) stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 50m3/h, gdzie technologia została wykonana ze stali nierdzewnej, wraz ze zbiornikami wyrównawczymi oraz pełną automatyką wszystkich procesów technologicznych, w których usuwane są z wody surowej ponadnormatywne związki jonu amonowego, żelaza i manganu - zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r „w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. 61 poz. 417 z 2007r.); wydajność technologii uzdatniania wody nie powinna być mniejsza jak 50 m3/h;
- budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
c. w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Rozpatrywane będą oferty, w których Wykonawca złoży:
• Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:
Kierownika budowy i robót konstrukcyjno-budowlanych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta musi posiadać min. 5 lat doświadczenia na wyżej wymienionym stanowisku,
Kierownika robót sanitarnych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta musi posiadać min. 5 lat doświadczenia na wyżej wymienionym stanowisku,
Kierownika robót elektrycznych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta musi posiadać min. 5 lat doświadczenia na wyżej wymienionym stanowisku,
Kierownika robót drogowych posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualny dokument potwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta musi posiadać min. 5 lat doświadczenia na wyżej wymienionym stanowisku,
d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają środki finansowe na kwotę minimum 2 000 000,00 zł oraz mają zdolność kredytową z uwzględnieniem potrąceń na inne zobowiązania umowne, na kwotę nie niższą niż: 2 000 000,00 zł,
e. posiadają polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 2 000 000,00 zł
f. spełniają warunki udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1. Dokumenty wymagane:
1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1

2) kserokopia dowodu wniesienia wadium,

3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do specyfikacji,
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
5) dokumenty/upoważnienia uprawniające osobę/osoby podpisującą ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika to z dokumentu rejestrowego,

6) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do specyfikacji,
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

7) dokumenty stwierdzające, że osoby o których mowa w ppkt. 6 posiadają wymagane uprawnienia tj. kserokopię uprawnień budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i drogowych oraz aktualne zaświadczenie z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające przynależność tej osoby do izby inżynierów i posiadającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;

8) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

9) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

10) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

11) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

12) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w wysokości, co najmniej 2.000.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.

13) Informacja o Podwykonawcach – Załącznik nr 5,

14) Harmonogram robót- Załącznik nr 7

15) kosztorys ofertowy - warunki oraz sposób jego sporządzenia określone są w rozdziale pkt. XVII opis sposobu obliczenia ceny.
2. Stosownie do treści § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa powyżej:
1) w pkt. 1 ppkt 4, 9 i 10 niniejszego rozdziału: składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) dokumenty, o których mowa wyżej w pkt. 1 ppkt. 9 i 10 niniejszego rozdziału powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 4 niniejszego rozdziału powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) jeżeli w miejscy zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, których mowa powyżej w pkt. 1 ppkt. 4, 9 i 10 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.
Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ,
2) sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
- oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w artykule 22 ustawy, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,
- oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.


W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy złożyć pełnomocnictwo wraz z zakresem umocowania, podpisane przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnioną/e do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

Komisja w oparciu o dostarczone dokumenty oceni złożoną ofertę stosując kryterium spełnia/nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium.
2. Wysokość wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 107 000,00 PLN. (słownie: sto siedem tysięcy zł) Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium na konto Zamawiającego, oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tego tytułu faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do upływy terminu otwarcia ofert.
3. Wadium może być wnoszone:
w pieniądzu - w takim przypadku wadium należy wnieść przelewem na konto depozytów Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jedwabnem Nr konta: 61 8752 0006 0000 1023 2000 0020 z dokładnym opisem na przelewie jakiego wadium dotyczy. Uwaga: Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.
1) poręczeniach bankowych (w tym poręczeniach pieniężnych SKOK- z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym) lub gwarancjach bankowych, zawierających klauzulę o bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego przez poręczyciela kwoty poręczanej, przy czym termin ważności poręczeń lub gwarancji winien być równy co najmniej okresowi związania ofertą Oferenta.
2) gwarancjach ubezpieczeniowych, zawierających klauzulę o bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego przez poręczyciela kwoty poręczanej, przy czym termin ważności gwarancji winien być równy co najmniej okresowi związania ofertą Oferenta.
3) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), zawierających klauzulę o bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego przez poręczyciela kwoty poręczanej, przy czym termin ważności poręczeń lub gwarancji winien być równy co najmniej okresowi związania ofertą Oferenta.
4. Wadium wnoszone w innych niż pieniądze, dopuszczonych przez Zamawiającego, formach należy w oryginale dołączyć do oryginału oferty.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinny być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/ poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/ poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/ poręczenia,
5) oświadczenie Gwaranta (Poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy.
6. Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona bez rozpatrywania!
7. Zwrot wadium nastąpi stosownie do postanowień art. 46 ust. 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Utrata wadium następuje w okolicznościach wskazanych w Ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 46 ust 4a i 5. ustawy PZP
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100% X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do 08.04.2010r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 9 (sekretariat).
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2010r o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 15 (sala konferencyjna).
XII. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych,
Nr ogłoszenia: 61561 – 2010. Data zamieszczenia: 19.03.2010r.
Jedwabne, dnia 19.03.2010r Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 mar 2010 14:55
Data opublikowania: piątek, 19 mar 2010 15:10
Data edycji: piątek, 14 maj 2010 07:47
Data przejścia do archiwum: środa, 30 maj 2012 11:48
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2953 razy
Ilość edycji: 5