BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341- 1/10. Nazwa zadania: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne”.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 217 20 40, faks. 086 217 20 40
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu - Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu - Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne, w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej - wartość kosztorysowa zadania netto 5 324 965,32 PLN. Inwestycja obejmuje: 1. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji: Jedwabne - Kubrzany - Biczki. 2. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami relacji: Orlikowo - Olszewo Góra -Pawełki - Stryjaki - Karwowo - Konopki Tłuste - Konopki Chude - Borawskie - Witynie. 3. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Jedwabnem w ulicy Wesołej i Stary Rynek. 4. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Orlikowo. 5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Jedwabnem w ulicy: Skłodowskiej, Stary Rynek, Przytulskiej, Wjazd. 6.Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami w Jedwabnem w ulicy Wesołej i Pięknej. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności: 1. Dokładne zapoznanie się oraz jednoczesna weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej a w razie potrzeby aktualizacja kosztorysów przedmiarów. 2. Zgłoszenie Inwestorowi i projektantowi ewentualnych uwag do dokumentacji oraz dokonywanie z nimi stosownych uzgodnień i wyjaśnień. 3. Przygotowanie SIWZ dla Wykonawcy robót. 4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy robót. 5. Kontrola realizacji inwestycji zgodnie z opracowanym przez wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym. 6. Uzgadnianie z właścicielami gruntów, terminu rozpoczęcia robót i wejścia na ich teren oraz niezwłoczne rozwiązanie ewentualnych kolizji. 7. Sprawdzanie kalkulacji szczegółowych przedkładanych przez Wykonawcę robót na roboty zamienne i uzupełniające. 8. Sprawdzanie faktur Wykonawcy i ich potwierdzanie zgodnie z zaawansowaniem wykonania robót. 9. Zgłaszanie Inwestorowi potrzeby wykonania robót dodatkowych i zamiennych, przygotowanie protokołu konieczności na te roboty wraz z analizą kosztową. 10. Opiniowanie wniosków w sprawie zmiany sposobu wykonania robót, w szczególności zmiany materiałów, urządzeń. 11. Udział w przeprowadzaniu rozruchu technologicznego. 12. Przygotowanie czynności związanych z odbiorem końcowym obiektu lub jego części, udział w odbiorze końcowym. 13. Nadzór i wyegzekwowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego robót. 14. Pomoc w dochodzeniu od Wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie postanowień umownych. 15. Udzielanie pisemnych opinii dotyczących wad przedmiotu odbioru, uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy. 16. Wykonanie całokształtu czynności związanych z rękojmią za wady fizyczne przedmiotu umowy po zgłoszeniu ich przez użytkownika. 17. Przygotowanie rozliczenia końcowego zadania, ustalając ostateczną wartość inwestycji. 18. Prowadzenie rozliczeń finansowych z wykonawcą, przyjmowanie, kontrolowanie i akceptowanie do zapłaty wystawionych przez wykonawcę faktur na Inwestora. 19. Udzielanie kwartalnych informacji przebiegu i zaawansowaniu finansowo-rzeczowym inwestycji. 20. Przygotowywanie dla Inwestora harmonogramu przewidywanych płatności dla Wykonawcy. 21. Przygotowywanie dla Inwestora niezbędnych sprawozdań na przygotowanych przez Inwestora formularzach.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.02.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
NADZÓR BUDOWLANY Tadeusz Surowiński, ul. Kołłątaja 17/5, 15-774 Białystok, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 79 874,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 32 786,89
• Oferta z najniższą ceną: 32 786,89 / Oferta z najwyższą ceną: 95 850,00

Waluta: PLN.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 17 lut 2010 13:43
Data opublikowania: środa, 17 lut 2010 13:46
Data edycji: czwartek, 18 lut 2010 10:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 mar 2010 13:40
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1291 razy
Ilość edycji: 1