BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BIOŚ.341-1/10 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu „Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne”
I. Nazwa i adres zamawiającego:

Urząd Miejski w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne tel. 086 217 20 40
fax. 086 217 20 40
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania: 7.30 – 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.jedwabne.powiatlomzynski.pl.

IV. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu "Budowa stacji wodociągowej i urządzeń związanych z funkcjonowaniem stacji, budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedwabne" w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej - wartość kosztorysowa zadania netto 5 324 965,32 PLN. CPV: 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.
Nie przewiduje się składania oferty częściowej.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Okres budowy i odbioru do dnia 29 października 2011r. (zastrzega się możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia ze względu na termin wykonania zadania).

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:


1. Warunki udziału w postępowaniu:
- spełnienie warunków art. 22 ust. 1 pzp,
- złożenie formularza ofertowego łącznie z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
- spełnienie wymagań określonych ustawą prawo zamówień publicznych oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, zamawiający żąda przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty:
a) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (należy dołączyć kserokopie uprawnień osób, które będą wykonywać zamówienie i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego)
b) w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części prac objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres prac, których wykonanie zamierza powierzyć.

Komisja w oparciu o dostarczone dokumenty oceni złożoną ofertę stosując kryterium spełnia/nie spełnia.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do 26.01.2010r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 9 (sekretariat).

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2010r o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 15 (sala konferencyjna).

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie przewiduje się możliwości zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Nie przewiduje się dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nr ogłoszenia: 10299 – 2010. Data zamieszczenia: 15.01.2010r.

Jedwabne, dnia 15.01.2010r.

Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 15 sty 2010 12:01
Data opublikowania: piątek, 15 sty 2010 12:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sty 2010 14:25
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1707 razy