BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Remont budynku zabytkowego - dworu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Jedwabnem.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, ul. Piękna 8, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 0-86 2172124, faks 0-86 2172040.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku zabytkowego - dworu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Jedwabnem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie zadania pn. Remont budynku zabytkowego - dworu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Jedwabnem. Powierzchnia zabudowy budynku istniejącego wynosi 908,96 m²; powierzchnia użytkowa 897,60 m2; kubatura 3590,53 m3. Zakres prac konieczny do wykonania: 1) wymiana pokrycia dachowego, 2) wymiana stolarki okiennej, 3) wykonanie elewacji budynku, 4) wymiana stolarki drzwiowej, 5) wymiana instalacji elektrycznej, 6) wymiana chodników i dojazdów wokół budynku, 7) zieleń niska przydomowa. Uwaga: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - dokumentację projektową wraz z przedmiarami robót; - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót;.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 610564.91 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Powyższy projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa - Dociepleń Mroczkowski, ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 610564.91
• Oferta z najniższą ceną: 610564.91 oferta z najwyższą ceną: 958350.96
• Waluta: PLN.

Data powstania: piątek, 27 lis 2009 14:34
Data opublikowania: piątek, 27 lis 2009 14:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 gru 2009 11:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1155 razy