BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Jedwabnem.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 217 20 40, faks. 086 217 20 40
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Jedwabnem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Jedwabnem w terminie od dnia podpisania umowy do 31.08.2011 roku wraz z opiekunem na n/w trasach: Trasa nr 1: Jedwabne - Brzostowo - Mocarze - Szostaki - Burzyn - Koniecki Kol. - Koniecki - Makowskie - Bartki - Kamianki - Jedwabne. - długość trasy około 34 km, - ilość dzieci - 48 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00 - czas wyjazdu około godz. 6.15, - czas odwozu około 14.30, Trasa nr 2: Jedwabne - Biodry Kolonia - Biodry - Nadbory - Siestrzanki - Kucze Małe - Kuczewskie - Kucze Wielkie - Przestrzele - Jedwabne. - długość trasy około 34 km, - ilość dzieci - 31 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00 - czas wyjazdu około 6.55, - czas odwozu około 15.00, Trasa nr 3: Jedwabne - Siestrzanki Kolonia - Karwowo Polki - Karwowo - Stryjaki - Kubrzany - Jedwabne. - długość trasy około 37 km., - ilość dzieci -30 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00 - czas wyjazdu około 6.00, - czas odwozu około 14.30, Trasa nr 4: Jedwabne - Pawełki - Olszewo Góra - Orlikowo - Orlikowo Kol. - Kossaki - Kossaki Kol. - Grądy Wielkie - Grądy Małe - Jedwabne. - długość trasy około 31 km, - ilość dzieci -39 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:00 - czas wyjazdu około 7.00, - czas odwozu około 14.30, Trasa nr 5: Jedwabne - Koniecki - Makowskie - Bartki - Kamianki - Grądy Duże - Grądy Małe - Jedwabne. - długość trasy około 23 km, - ilość dzieci -18 osób, - godzina rozpoczęcia zajęć - 8:45 - czas wyjazdu około 7.45, - czas odwozu około 14.30, Trasa odwozu: Jedwabne - Konopki Tłuste - Witynie - Borawskie - Konopki Chude - Jedwabne. - długość trasy około 16 km, - ilość dzieci -30 osób, - czas odwozu - ok. godz. 13.40. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za 1 km trasy. 1. Dowóz uczniów odbywał się będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piatku. 2. Do wykonania zamówienia niezbędne będą min. 3 autokary szkolne o min. 44 miejscach siedzących i 10 stojących - 2 do wykonania przedmiotu zamówienia i jeden rezerwowy lub 2 autokary o min. 44 miejscach siedzących i 10 stojących i podpisana umowa z posiadaczem autokaru na w/w warunkach zapewniająca możliwość natychmiastowego zastąpienia autokaru wykonującego przedmiot zamówienia w związku z awarią lub innymi zdarzeniami. Miejsce wsiadania i wysiadania uczniów do autokaru po uzgodnieniu z sołtysami i właścicielami posesji, przy których autobusy się zatrzymują..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 279150.52 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
„TRANSWALD” Mirosława Chojnowska, ul. Mickiewicza 35, 18-420 Jedwabne, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 279150.52
• Oferta z najniższą ceną: 279150.52 oferta z najwyższą ceną: 372911.00
• Waluta: PLN.
Data powstania: czwartek, 12 lis 2009 14:47
Data opublikowania: czwartek, 12 lis 2009 14:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 lis 2009 08:01
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1213 razy