BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Jedwabnem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. Nr sprawy: BIOŚ.341-5/09.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

„TRANSWALD” Mirosława Chojnowska, ul. Mickiewicza 35, 18-420 Jedwabne

Uzasadnienie wyboru:
oferta najkorzystniejsza cenowo - spełnia warunki zawarte w SIWZ Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-11-12. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke_______________________________ imię i nazwisko podpis przedstawiciela zamawiającego
Data powstania: środa, 4 lis 2009 12:09
Data opublikowania: środa, 4 lis 2009 12:20
Data edycji: środa, 4 lis 2009 12:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 lis 2009 13:32
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1142 razy
Ilość edycji: 1