BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

BIOŚ.341-5/09
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne , tel. 086 217 20 40.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Jedwabnem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Jedwabnem w terminie od dnia podpisania umowy do 31.08.2011 roku wraz z opiekunem na n/w trasach:
Trasa nr 1: Jedwabne – Brzostowo – Mocarze – Szostaki – Burzyn – Koniecki Kol. – Koniecki - Makowskie - Bartki – Kamianki - Jedwabne.
• długość trasy około 34 km,
• ilość dzieci - 48 osób,
• godzina rozpoczęcia zajęć – 8:00
• czas wyjazdu około godz. 6.15,
• czas odwozu około 14.30,

Trasa nr 2: Jedwabne – Biodry Kolonia – Biodry - Nadbory – Siestrzanki - Kucze Małe - Kuczewskie - Kucze Wielkie – Przestrzele - Jedwabne.
• długość trasy około 34 km,
• ilość dzieci - 31 osób,
• godzina rozpoczęcia zajęć – 8:00
• czas wyjazdu około 6.55,
• czas odwozu około 15.00,

Trasa nr 3: Jedwabne - Siestrzanki Kolonia - Karwowo Polki - Karwowo - Stryjaki - Kubrzany - Jedwabne.
• długość trasy około 37 km.,
• ilość dzieci -30 osób,
• godzina rozpoczęcia zajęć – 8:00
• czas wyjazdu około 6.00,
• czas odwozu około 14.30,

Trasa nr 4: Jedwabne - Pawełki - Olszewo Góra - Orlikowo - Orlikowo Kol. - Kossaki - Kossaki Kol. - Grądy Wielkie - Grądy Małe - Jedwabne.
• długość trasy około 31 km,
• ilość dzieci -39 osób,
• godzina rozpoczęcia zajęć – 8:00
• czas wyjazdu około 7.00,
• czas odwozu około 14.30,

Trasa nr 5: Jedwabne – Koniecki - Makowskie - Bartki - Kamianki – Grądy Duże – Grądy Małe - Jedwabne.
• długość trasy około 23 km,
• ilość dzieci -18 osób,
• godzina rozpoczęcia zajęć – 8:45
• czas wyjazdu około 7.45,
• czas odwozu około 14.30,

Trasa odwozu: Jedwabne – Konopki Tłuste – Witynie – Borawskie – Konopki Chude – Jedwabne.
• długość trasy około 16 km,
• ilość dzieci -30 osób,
• czas odwozu – ok. godz. 13.40.
Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za 1 km trasy.
1. Dowóz uczniów odbywał się będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
2. Do wykonania zamówienia niezbędne będą min. 3 autokary szkolne o min. 44 miejscach siedzących i 10 stojących - 2 do wykonania przedmiotu zamówienia i jeden rezerwowy lub 2 autokary o min. 44 miejscach siedzących i 10 stojących i podpisana umowa z posiadaczem autokaru na w/w warunkach zapewniająca możliwość natychmiastowego zastąpienia autokaru wykonującego przedmiot zamówienia w związku z awarią lub innymi zdarzeniami. Miejsce wsiadania i wysiadania uczniów do autokaru po uzgodnieniu z sołtysami i właścicielami posesji, przy których autobusy się zatrzymują.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
Zamawiający oceni spełnienie warunków w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
a) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
b) Wzór umowy

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22,
b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z określeniem przedmiotu działalności (wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty),
c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty),
d) koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym,
e) pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć:
a) wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie,
b) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) wykaz środków transportowych (autokarów do przewozu dzieci) wykorzystywanych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kserokopiami dowodu rejestracyjnego. Kopia umowy o zabezpieczeniu środka zastepczego - jeśli dotyczy.

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
a) polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

5. Wykonawca mający siedzibę lub zamieszkały poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 2 lit. b, c, d i e składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII pkt 5 lit. a, zastępuję się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
b) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika,
c) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy,
d) pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną,
e) wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem,
f) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
g) termin na jaki została zawarta umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia,
h) oferta winna zawierać dokumenty określone w rozdziale VI pkt 2 lit. b, c, d i e dla każdego partnera z osobna; pozostałe dokumenty składane są wspólnie,
i) przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pokój nr 9 (sekretariat)..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2009 13:35
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2009 13:43
Data edycji: poniedziałek, 19 paź 2009 13:47
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2014 14:54
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2381 razy
Ilość edycji: 1