BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 217 20 40, faks. 086 217 20 40
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie: 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton, miał węglowy -10 ton. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa opału do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie: 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton, miał węglowy - 10 ton. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton. Dostawy opału powinny odbywać się przez cały sezon grzewczy w terminie do 48 godzin od telefonicznego zamówienia i ilościach wskazanych przez Zamawiającego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 85396.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kazimierz Florczyk, ul. Polna 16, 18-500 Kolno, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 85396.00
• Oferta z najniższą ceną: 85396.00 oferta z najwyższą ceną: 98352.59
• Waluta: PLN
Data powstania: środa, 7 paź 2009 13:25
Data opublikowania: środa, 7 paź 2009 13:29
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 paź 2009 08:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1107 razy