BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa opału do n/w kotłowni
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa opału do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie:

1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton, miał węglowy -10 ton. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton.
na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. Nr sprawy: BIOŚ.341-2/09

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: P.H.U. KAZIMIERZ FLORCZYK, ul. Polna 16 , 18-500 Kolno

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo - spełnia warunki zawarte w SIWZ. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-10-07.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: wtorek, 29 wrz 2009 11:05
Data opublikowania: wtorek, 29 wrz 2009 11:08
Data przejścia do archiwum: środa, 7 paź 2009 13:24
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1184 razy