BIP Gminy Jedwabne

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)


i n f o r m u j ę

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wodociągu w miejscowościach Witynie, Chrostowo, Kąty, Chyliny, Pluty, Biodry, Biodry Kolonia, Nadbory, Brzostowo, Siestrzanki, Mocarze (ETAP II), Kucze Małe, Kuczewskie, Bartki, Makowskie, Burzyn, Szostaki, Mocarze, Koniecki, Kamianki (ETAP III), Kajetanowo, Kotówek, Stare Kotowo, Bronaki Pietrasze, Bronaki Olki, Janczewko, Kaimy, Korytki, Janczewo (ETAP IV) – gmina Jedwabne”.


Decyzja została wydana na wniosek Burmistrza Jedwabnego.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Starosty Łomżyńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pok. nr 5 w godzinach 7.30 – 15. 30.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu, przesłane sołtysom wsi Witynie, Chrostowo, Kąty, Chyliny, Pluty, Biodry, Biodry Kolonia, Nadbory, Brzostowo, Siestrzanki, Mocarze, Kucze Małe, Kuczewskie, Bartki, Makowskie, Burzyn, Szostaki, Mocarze, Koniecki, Kamianki, Kajetanowo, Kotówek, Stare Kotowo, Bronaki Pietrasze, Bronaki Olki, Janczewko, Kaimy, Korytki, Janczewo celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscach planowanej inwestycji.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
Data powstania: wtorek, 11 sie 2009 10:20
Data opublikowania: wtorek, 11 sie 2009 10:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 kwi 2012 11:37
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1626 razy