BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Jedwabnem

Urząd Miejski
Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA
Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Jedwabnem.

Wymagany termin wykonania zamówienia:
01.03.2004 do 31.08.2006

Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w: siedzibie zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem
ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
w pokoju nr 5
godzinach 8:00 - 15:00

Oferty należy składać do dnia
2004-02-26 do godz. 10:00 w:
Urząd Miejski
Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne

Otwarcie złożonych ofert nastąpi
w dniu 2004-02-26 o godz. 10:00
w:
Urząd Miejski
Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
w pokoju 13

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:
a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d) znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

cena 100 %

Warunki dodatkowe
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
Data powstania: wtorek, 10 lut 2004 07:30
Data opublikowania: wtorek, 10 lut 2004 07:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 mar 2004 16:50
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2047 razy