BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulic Kościuszki, Rembielińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250-lecia, Ogrodowa, Konopnickiej, 3-go Maja wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62358 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 217 20 40, faks. 086 217 20 40
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic Kościuszki, Rembielińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250-lecia, Ogrodowa, Konopnickiej, 3-go Maja wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulic Kościuszki, Rembielińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250-lecia, Ogrodowa, Konopnickiej, 3-go Maja wraz z budową kanału deszczowego w ulicy Kościuszki, Rembielińskiego i Nowej na terenie Miasta Jedwabne. Zakres robót obejmuje: 1. Budowa nawierzchni ulic z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna (ul. Rembielińskiego 915,80m2 + 1589,60m², ul. Kościuszki 323,75m² + 2801,15m², ul. Nowa 1383,00m², ul. 3-go Maja 1299,75m², ul. Ogrodowa 1748, 61m², ul. Konopnickiej 651,18m²). 2. Budowa nawierzchni ulic z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 8cm (ul. Raginisa 657,53m², ul. Plac 250-lecia 596,80m²). 3. Budowa nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej (kolorowej) o grubości 8cm (ul. Rembielińskiego 86,71m2 + 141,60m², ul. Kościuszki 56,72m² + 268,79m², ul. Nowa 233,22m², ul. 3-go Maja 146,98m², ul. Ogrodowa 205,49m² + /167m² - kostka brukowa szara/, ul. Konopnickiej 291,68m², ul. Raginisa 204,51m², ul. Plac 250-lecia 201,28m²). 4. Budowa chodników z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6cm (ul. Rembielińskiego 289,88m2 + 806,63m², ul. Kościuszki 209,68m² + 720,64m², ul. Nowa 803,50m², ul. 3-go Maja 511,20m², ul. Ogrodowa 843,61m², ul. Konopnickiej 309,57m², ul. Raginisa 274,31m², ul. Plac 250-lecia 106,81m²). 5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rembielińskiego z rur PCV o średnicy zewnętrznej 200mm o długości 29,00m i średnicy zewnętrznej 315mm o długości 216,00m, studzienki rewizyjne z kręgów betonowych ø 1200mm - 5szt. 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki z rur PCV o średnicy zewnętrznej 200mm o długości 38,00m, średnicy zewnętrznej 315mm o długości 27,00m i średnicy zewnętrznej 400mm o długości 124,50m, studzienki rewizyjne z kręgów betonowych ø 1200mm - 8szt. 7. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowej z rur PCV o średnicy zewnętrznej 200mm o długości 49,50m, studzienki ściekowe uliczne betonowe ø 500mm z osadnikiem - 11szt 8. Obsługa geodezyjna budowy. 9. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza - 5 egz. 10. Sporządzenie kosztorysów powykonawczych dla każdej ulicy oddzielnie.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.00.00-8.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1732596.56 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 156, 18-400 Łomża, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 1732596.56
• Oferta z najniższą ceną: 1732596.56 oferta z najwyższą ceną: 2372401.34
• Waluta: PLN.

Data powstania: środa, 29 kwi 2009 12:44
Data opublikowania: środa, 29 kwi 2009 12:47
Data edycji: środa, 29 kwi 2009 12:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 cze 2009 08:25
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2844 razy
Ilość edycji: 1