BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

BIOŚ.341-1/09
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ulic Kościuszki, Rembielińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250-lecia, Ogrodowa, Konopnickiej, 3-go Maja wraz
z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne.”
na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. Nr sprawy: BIOŚ.341-1/09

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Urząd Miejski
w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 156, 18-400 ŁOMŻA

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo - spełnia warunki zawarte w SIWZ.
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-04-29. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Urząd Miejski
w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655
/zm. 2008 r. Nr 171, poz. 1058/ ) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 21 kwi 2009 10:55
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2009 10:59
Data przejścia do archiwum: środa, 6 maj 2009 10:38
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1448 razy