BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jedwabne: Przebudowa ulic Kościuszki, Rembielińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250-lecia, Ogrodowa, Konopnickiej, 3-go Maja wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172130.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedwabne.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic Kościuszki, Rembielińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250-lecia, Ogrodowa, Konopnickiej, 3-go Maja wraz z budową kanału deszczowego na terenie Miasta Jedwabne.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa ulic Kościuszki, Rembielińskiego, Nowej, Raginisa, Placu 250-lecia, Ogrodowa, Konopnickiej, 3-go Maja wraz z budową kanału deszczowego w ulicy Kościuszki, Rembielińskiego i Nowej na terenie Miasta Jedwabne. Zakres robót obejmuje: 1. Budowa nawierzchni ulic z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna (ul. Rembielińskiego 915,80m2 + 1589,60m², ul. Kościuszki 323,75m² + 2801,15m², ul. Nowa 1383,00m², ul. 3-go Maja 1299,75m², ul. Ogrodowa 1748, 61m², ul. Konopnickiej 651,18m²). 2. Budowa nawierzchni ulic z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 8cm (ul. Raginisa 657,53m², ul. Plac 250-lecia 596,80m²). 3. Budowa nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej (kolorowej) o grubości 8cm (ul. Rembielińskiego 86,71m2 + 141,60m², ul. Kościuszki 56,72m² + 268,79m², ul. Nowa 233,22m², ul. 3-go Maja 146,98m², ul. Ogrodowa 205,49m² + /167m² - kostka brukowa szara/, ul. Konopnickiej 291,68m², ul. Raginisa 204,51m², ul. Plac 250-lecia 201,28m²). 4. Budowa chodników z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6cm (ul. Rembielińskiego 289,88m2 + 806,63m², ul. Kościuszki 209,68m² + 720,64m², ul. Nowa 803,50m², ul. 3-go Maja 511,20m², ul. Ogrodowa 843,61m², ul. Konopnickiej 309,57m², ul. Raginisa 274,31m², ul. Plac 250-lecia 106,81m²). 5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rembielińskiego z rur PCV o średnicy zewnętrznej 200mm o długości 29,00m i średnicy zewnętrznej 315mm o długości 216,00m, studzienki rewizyjne z kręgów betonowych ø 1200mm - 5szt. 6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki z rur PCV o średnicy zewnętrznej 200mm o długości 38,00m, średnicy zewnętrznej 315mm o długości 27,00m i średnicy zewnętrznej 400mm o długości 124,50m, studzienki rewizyjne z kręgów betonowych ø 1200mm - 8szt. 7. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Nowej z rur PCV o średnicy zewnętrznej 200mm o długości 49,50m, studzienki ściekowe uliczne betonowe ø 500mm z osadnikiem - 11szt 8. Obsługa geodezyjna budowy. 9. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza - 5 egz. 10. Sporządzenie kosztorysów powykonawczych dla każdej ulicy oddzielnie..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
• Informacja na temat wadium: 1) Ustala się wadium w wysokości: 30 000,00 zł słownie: trzydzieści tysięcy złotych 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 61 8752 0006 0000 1023 2000 0020 z dokładnym opisem na przelewie jakiego wadium dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu 1. Warunki ogólne udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców : 1) Wykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem do realizacji zakresu robót, objętego niniejszym postępowaniem dla zadań, na które Wykonawca składa ofertę, 2) Wykonawca dysponuje: a) odpowiednią liczbą pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje, b) osobą lub osobami wyznaczoną(-ymi) na kierownika(-ów) robót posiadającą(-ymi) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania i nadzorowania robót drogowych, wodociągowo-kanalizacyjnych i należącą(-ymi) do właściwej izby inżynierów budownictwa, 3) Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej jedno zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia na które Wykonawca składa ofertę i o którym mowa w punkcie III niniejszej SIWZ , 4) Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie prowadzenia swojej działalności, dotyczącej przedmiotu zamówienia, 5) Informacja w zakresie wykonania zamówienia przez podwykonawców . Zamawiający przewiduje możliwości udziału podwykonawców, pod warunkiem załączenia przez Wykonawcę do składanej przez niego oferty wykazu robót i usług, które zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku wykazu robót, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca wykona wszystkie roboty we własnym zakresie. W takim przypadku całkowitą odpowiedzialność za realizację zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 3. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych dokumentów na zasadzie: spełnia - nie spełnia. 3.1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22. ust. pkt. 1-3, art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 2) wykonawców, którzy bezpośrednio wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, 3) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 4) wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy , z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 5) wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 3.2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą, 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Dokumenty wymagane: 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty), 4) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, 5) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 6) Wypełniony i podpisany KOSZTORYS OFERTOWY dotyczący zadania (zał. nr 3 do SIWZ oraz PRZEDMIAR + OFERTA z cenami jednostkowymi), 7) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej roboty, na które Wykonawca składa ofertę. 2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiedni, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Dodatkowe dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej 1) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie lub zobowiązanie do jej zawarcia w przypadku wyboru ich oferty. 2) oferta winna zawierać wymienione wcześniej wymagane dokumenty dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 4. Inne dokumenty: 1) W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: a) imienny wykaz pracowników (kierownik-cy robót) + uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót drogowych, wod. - kan. + przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa, b) wykaz robót o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę, zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie + referencje lub inne dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, 2) Wykaz robót i usług, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom. Wszystkie dokumenty (z wyjątkiem oryginałów pełnomocnictw i upoważnień do podpisania oferty) mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność (każdą zapisaną stronę dokumentu) przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem i z datą dokonania potwierdzenia. Wyjątek stanowi indywidualne pełnomocnictwo, które musi być złożone w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejskiu w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne pokój nr 5.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne pokój nr 9.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej Działania 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 13 mar 2009 14:56
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2009 14:59
Data edycji: poniedziałek, 6 kwi 2009 09:30
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 kwi 2009 11:32
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2928 razy
Ilość edycji: 14