BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej jak rok produkcji 2001.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 342753 - 2008r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172040 faks. 086 2172040
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej jak rok produkcji 2001.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej jak rok produkcji 2001. Parametry techniczne koparko-ładowarki: - silnik diesla moc min.90KM - głębokość kopania min 5,5m - pojemność łyżki tylnej min. 0,15m³ - łyżka z zębami szer. min. 60cm - kąt obrotu łyżki koparki min. 202 stopni - łyżka ładowarki wielofunkcyjna o pojemności min.1m³. z zębami i widłami do palet - szerokość łyżki przedniej min. 2m - przechył łyżki ładowarki realizowany za pośrednictwem dwóch siłowników hydraulicznych (układ równoległy) - układ stabilizacji łyżki ładowarkowej (Ride control) - napęd na cztery koła - most przedni wahliwy - most tylny z blokadą mech. różnicowego - hamulec postojowy i zasadniczy - układ koparki wyposażony w przesuw boczny ramienia koparki - układ elektryczny 12 V zabezpieczony przed wilgocią i negatywnym wpływem drgań - układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie - pompa hydrauliczna wielotłoczkowa - skrzynia biegów manualna - podpory wysuwane hydraulicznie , sterowane z kabiny - wszystkie urządzenia sterowane z kabiny - kabina wyciszona - ergonomiczna, ogrzewana - przebieg maksymalnie 4000-5000 mtg - udokumentowany rok budowy , przebieg , przeglądy techniczne - maszyna po przeglądzie technicznym odpowiadająca Polskim Normom ,wolna od wad prawnych - dopuszczona do ruchu na polskich drogach - gwarancja na sprawne działanie koparko-ładowarki wyrażona w miesiącach (minimum 3 miesiące) jako należyte zabezpieczenie dla kupującego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 98300.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• BERGERAT-MONNOYEUR Sp. z. o. o., ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 98300.00
• Oferta z najniższą ceną: 98300.00 oferta z najwyższą ceną: 159000.00
• Waluta: PLN.

Data powstania: wtorek, 23 gru 2008 10:33
Data opublikowania: wtorek, 23 gru 2008 10:37
Data edycji: wtorek, 23 gru 2008 11:56
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 sty 2009 10:04
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1734 razy
Ilość edycji: 1