BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej jak rok produkcji 2001
na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. Nr sprawy: BIOŚ.341-5/08
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: BERGERAT-MONNOYEUR Sp. z. o. o., ul. Kolejowa 75, 05-092 Łomianki

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo - spełnia warunki zawarte w SIWZ Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-12-22.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655,
z 2008r. Nr. 171, poz. 1058). - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 gru 2008 11:51
Data opublikowania: piątek, 12 gru 2008 11:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 sty 2009 08:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1695 razy