BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

Dostawa używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej jak rok produkcji 2001.
BIOŚ.341-5/08

Dostawa używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej jak rok produkcji 2001.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem , ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 217 20 40.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedwabne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej jak rok produkcji 2001.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa używanej koparko-ładowarki kołowej nie starszej jak rok produkcji 2001 Parametry techniczne koparko - ładowarki: - silnik diesla moc min.90KM - głębokość kopania min 5,5m - pojemność łyżki tylnej min. 0,15m³ - łyżka z zębami szer. min. 60cm - kąt obrotu łyżki koparki min. 202 stopni - łyżka ładowarki wielofunkcyjna o pojemności min.1m³. z zębami i widłami do palet - szerokość łyżki przedniej min. 2m - przechył łyżki ładowarki realizowany za pośrednictwem dwóch siłowników hydraulicznych (układ równoległy) - układ stabilizacji łyżki ładowarkowej (Ride control) - napęd na cztery koła - most przedni wahliwy - most tylny z blokadą mech. różnicowego - hamulec postojowy i zasadniczy - układ koparki wyposażony w przesuw boczny ramienia koparki - układ elektryczny 12 V zabezpieczony przed wilgocią i negatywnym wpływem drgań - układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie - pompa hydrauliczna wielotłoczkowa - skrzynia biegów manualna - podpory wysuwane hydraulicznie , sterowane z kabiny - wszystkie urządzenia sterowane z kabiny - kabina wyciszona - ergonomiczna, ogrzewana - przebieg maksymalnie 4000-5000 mtg - udokumentowany rok budowy , przebieg , przeglądy techniczne - maszyna po przeglądzie technicznym odpowiadająca Polskim Normom ,wolna od wad prawnych - dopuszczona do ruchu na polskich drogach - gwarancja na sprawne działanie koparko-ładowarki wyrażona w miesiącach (minimum 3 miesiące) jako należyte zabezpieczenie dla kupującego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: w niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Złożenie oświadczenia zgodnego z art. 22 ust. 1 PZP i niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1/2 PZP oraz spełniający dodatkowe warunki i wymogi określone w SIWZ, na potwierdzenie których należy złożyć stosowne wymagane dokumenty i oświadczenia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia/ nie spełnia, w oparciu o informacje zwarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne, Pokój nr 9.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.


Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2008 14:16
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2008 14:26
Data edycji: poniedziałek, 1 gru 2008 14:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 sty 2009 12:28
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1878 razy
Ilość edycji: 1