BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009 do kotłowni w Sali sportowej i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 215287 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172040, fax . 086 2172040
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009 do kotłowni w Sali sportowej i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa oleju opałowego (olej opałowy lekki) na sezon grzewczy 2008/2009 do kotłowni w Sali sportowej i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem. Sala sportowa i Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem - 35 tyś. litrów - pierwsza dostawa 10 tyś. litrów. Dostawy opału powinny się odbywać przez cały sezon grzewczy w terminie do 48 godzin od telefonicznego zamówienia i ilościach wskazanych przez Zamawiającego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 23.12.21.00-9.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 78400.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Z. Niziński, ul. Serocka 11A, 02-700 Wyszków, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 78400.00
• Oferta z najniższą ceną: 78400.00 oferta z najwyższą ceną: 87500.00
• Waluta: PLN.

Data powstania: wtorek, 14 paź 2008 13:29
Data opublikowania: wtorek, 14 paź 2008 13:31
Data edycji: wtorek, 14 paź 2008 13:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 6 lis 2008 09:55
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1791 razy
Ilość edycji: 1