BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie: 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton, miał węglowy -10 ton. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton..
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 215187 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, Jedwabne, woj. podlaskie, tel. 086 2172130, fax .
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie: 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton, miał węglowy -10 ton. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - ekogroszek - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton, miał węglowy - 10 ton. 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70 ton. 5. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton. Dostawy opału powinny się odbywać przez cały sezon grzewczy w terminie do 48 godzin od telefonicznego zamówienia i ilościach wskazanych przez Zamawiającego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 93653.80 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Kazimierz Florczyk, ul.Polna 16, 18-500 Kolno, kraj/woj. podlaskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 93653.80
• Oferta z najniższą ceną: 93653.80 oferta z najwyższą ceną: 93653.80
• Waluta: PLN.

Data powstania: poniedziałek, 13 paź 2008 10:09
Data opublikowania: poniedziałek, 13 paź 2008 10:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 gru 2008 09:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2441 razy