BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania

Nr BIOŚ.341-4/08
Jedwabne 26.09.2008r.Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania
Nr BIOŚ.341-4/08


Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia
w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009 do kotłowni w Sali sportowej i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem, znak sprawy BIOŚ.341-4/08 w sposób następujący:

1. Zmienia się termin składania ofert na 30.09.2008 do godz. 10.00
2. Zmienia się termin otwarcia ofert na 30.09.2008 o godz. 10.15
3. W rozdziale XII SIWZ pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Oferta powinna zawierać cenę jednostkową za 1litr oleju opałowego wraz z VAT i transportem na pięć dni przed otwarciem ofert (tj. dnia 25.09.2008)”.
4. Dodaje się zapis w § 3 pkt 4 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) następującej treści: „W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca może wstrzymać się z realizacją dalszych dostaw cząstkowych i takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.”
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 wrz 2008 12:11
Data opublikowania: piątek, 26 wrz 2008 12:13
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 paź 2008 09:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1438 razy