BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Jedwabne, dnia 26 września 2008 r.
BIOŚ.341-4/08


Wnoszący protest:
ESPPOL S.A.
Al. Jerozolimskie 181
02 – 222 Warszawa
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Na podstawie art. 183 ust.1 Prawa zamówień publicznych (PZP) uwzględniam
w części protest (pkt 1 i 2) wniesiony w dniu 18 września 2008 r. dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009 do kotłowni w Sali sportowej i Publicznego Gimnazjum
w Jedwabnem.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2008 r. Protestujący wniósł do Zamawiającego protest że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2008/2009 do kotłowni w Sali sportowej
i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem, jego zdaniem naruszono art. 7 i art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Protestujący w proteście wnosi o wprowadzenie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektu umowy niżej wymienionych zapisów:
1. Na podstawie art.180 ust.3 pkt.1) ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy
o wprowadzenie zapisu w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umożliwiającego ocenę ofert według ceny w określonym sztywno dniu, który nie jest jednak dniem składania ofert. Dla wykonawców wygodniej jest gdy Zamawiający dla oceny ofert wymaga ceny
z dnia wcześniejszego o 3-5 dni niż termin składania ofert, gdyż wtedy może zawczasu przygotować ofertę i przesłać ją pocztą, a nie sporządzać ją i doręczać w dniu składania ofert. Natomiast dla oceny ofert nie ma to znaczenia.
Wymóg taki jest bardzo trudny do spełnienia przez firmy małe i średnie, które aby sporządzić i dostarczyć ofertę na czas zmuszone są do osobistego dowiezienia dokumentów. Podtrzymywanie takiego wymogu ogranicza zatem swobodę konkurencji, gdyż faworyzuje firmy duże z dużą liczbą regionalnych przedstawicieli handlowych lub firmy znajdujące się
w bezpośrednim sąsiedztwie Zamawiającego, co jest sprzeczne z zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych, określonymi w art.7.

2. Na podstawie art.180 ust.3 pkt.1) oraz art.180 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu:
„W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca może wstrzymać się
z realizacją dalszych dostaw cząstkowych i takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.”
Zamawiający wprowadził do umowy zapisy zabezpieczające go przed ewentualnym złamaniem umowy przez Dostawcę natomiast nie zabezpieczył w żaden sposób interesów Dostawcy co jest sprzeczne z zasadami równego traktowania podmiotów gospodarczych.
Nie wprowadzenie takiego zapisu może na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych skutkować unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Na podstawie art.180 ust.3 pkt.1) ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy
o wprowadzenie zapisu w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy, umożliwiającego tzw. mierzenie ilości sprzedanego oleju opałowego w temperaturze 15°C
i na tej podstawie wystawianie faktury.
Brak w/w zapisu rozumiemy (być może niesłusznie) jako oczekiwanie rozliczeń w temperaturze rzeczywistej.
Wymóg taki jest bardzo trudny do spełnienia przez firmy małe i średnie, które dostarczając olej opałowy przy temperaturze poniżej 15°C (ponieważ z reguły większe dostawy realizowane są w okresach obniżonej temperatury) ponosiły by stratę w wysokości ok. 1,5% produktu na każdej dostawie. Podtrzymywanie takiego wymogu ogranicza zatem swobodę konkurencji, co jest sprzeczne z zasadami ustawy pzp, określonymi w art.7.
Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r o podatku akcyzowym Dz.U. Nr 29
z 2004r., poz. 257 producenci paliw, m.in. PKN ORLEN SA stosują objętościowy system sprzedaży paliw oparty na m3 w temperaturze referencyjnej 150C.
Dlatego wnosimy o dodanie zapisu że dostarczane ilości oleju opałowego będą fakturowane w temperaturze referencyjnej 150C, zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2004r
o podatku akcyzowym Dz.U. Nr 29 z 2004r., poz. 257.

Zamawiający uznaje zarzuty Protestującego w pkt. 1 i 2 za zasadne a w pkt. 3 za bezzasadne ponieważ nie wszyscy wykonawcy mogą spełnić ten wymóg ponieważ nie posiadają środków transportu przystosowanych do fakturowania oleju opałowego
w temperaturze referencyjnej 150C.

Z uwagi na powyższe rozstrzygnięcie protestu należy uznać za w pełni uzasadnione.

Od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługuje prawo wniesienia odwołania.Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof MoenkeOTRZYMUJĄ :
1. Wnoszący protest.
Data powstania: piątek, 26 wrz 2008 12:09
Data opublikowania: piątek, 26 wrz 2008 12:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 paź 2008 09:48
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1396 razy