BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa materiałów do budowy chodników typu kostka brukowa, obrzeża wibroprasowane , płyta chodnikowa, krawężnik drogowy - wymiana chodników przy Placu Jana Pawła II
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 135090

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Urząd Miejski w Jedwabnem
Adres pocztowy:
ul. Żwirki i Wigury 3
Miejscowość:Jedwabne Kod pocztowy:18-420
Województwo:podlaskie

Telefon:086 2172130

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Zakup i dostawa materiałów do budowy chodników typu kostka brukowa, obrzeża wibroprasowane , płyta chodnikowa, krawężnik drogowy - wymiana chodników przy Placu Jana Pawła II

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa materiałów do budowy chodników typu kostka brukowa, obrzeża wibroprasowane , płyta chodnikowa, krawężnik drogowy - wymiana chodników przy Placu Jana Pawła II - kostka brukowa gr. 6cm - 1008m² - obrzeża betonowe 6×20×100 cm - 811m - płyta chodnikowa 5×35×35 cm - 561m² - krawężniki betonowe 15×30×100 cm - 225 m

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Glówny przedmiot 28.00.00.00-0
Dodatkowe przedmioty 28.81.10.00-0


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 45899.73 Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ Nr: NAZWA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Nazwa:
Zakład Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski Spółka Jawna
Adres pocztowy:
Kaimy 20
Miejscowość:Jedwabne Kod pocztowy:18-420
Kraj/województwo:podlaskie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 45899.73

Oferta z najniższą ceną: 45899.73 / Oferta z najwyższą ceną: 47371.13

Waluta: PLN
Data powstania: piątek, 8 sie 2008 14:07
Data opublikowania: piątek, 8 sie 2008 14:11
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2014 14:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2277 razy