BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

BIOŚ.341-2/08 Jedwabne, 2008-07-16 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Jedwabnem na potrzeby Urząd Miejski w Jedwabnem. Nr sprawy: BIOŚ.341-2/08
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Urząd Miejski w Jedwabnem Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne www.jedwabne.pl urzad@jedwabne.pl Godziny urzędowania 7:30-15:30 2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony 3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl/ Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: na stronie internetowej, osobiście , lub za pośrednictwem poczty - bezpłatnie. 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiot zamówienia dotyczy: Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem, Szkoły Podstawowej w Jedwabnem w dniach od 01.09.2008 do 31.08.2011 roku wraz z opiekunem na n/w trasach : Przywóz uczniów: Trasa nr 1: Jedwabne-Konopki Tłuste-Witynie-Borawskie-Konopki Chude-Jedwabne. Długość trasy około 16 km, Trasa nr 2: Jedwabne-Kotowo Plac-Kotówek-Stare Kotowo-Jedwabne. Długość trasy około 11 km, Trasa nr 3:Jedwabne-Bronaki Pietrasze-Bronaki Olki-Janczewko-Janczewo-Jedwabne. Długość trasy około 13 km Trasa nr 4: Jedwabne-Kubrzany-Karwowo-Stryjaki-Pawełki-Orlikowo-Kossaki-Jedwabne. Długość trasy około 19 km Odwóz uczniów: Trasa nr 1: Jedwabne - Bronaki Pietrasze-Bronaki Olki- Janczewko-Janczewo-Jedwabne. Długość trasy około 13 km Trasa nr 2: Jedwabne-Kubrzany-Stryjaki-Karwowo-Stryjaki-Pawełki-Olszewo Góra-Orlikowo-Kossaki-Jedwabne. Długość trasy około 21 km Trasa nr 3:Jedwabne -Konopki Tłuste-Witynie-Borawskie-Konopki Chude-Jedwabne. Długość trasy około 16 km Trasa nr 4: Jedwabne -Kotowo Plac-Kotówek-Stare Kotowo-Jedwabne. Długość trasy około 11 km, Trasa nr 5 : Jedwabne-Bronaki Pietrasze-Bronaki Olki- Janczewko- Janczewo-Jedwabne. Długość trasy około 13 km Dowozem objętych będzie około 52 uczniów 5 dni w tygodniu zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć uczniów, łączna długość tras (przywóz i odwóz) wynosi około 133 km, czas przejazdu (przywóz i odwóz) - około 6 godzin, czas przywozu- 6:30 do 8:00 i 8:00 do 9:00, czas odwozu - około 12:30 do 16:00 Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za 1 km trasy Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za całość zadania Do wykonania zamówienia niezbędne będą 2 autokary szkolne o min. 44 miejscach siedzących - 1 do wykonania przedmiotu zamówienia i jeden rezerwowy lub 1 autokar o min. 44 miejscach i podpisana umowa z posiadaczem autokaru o w/w warunkach zapewniająca możliwość natychmiastowego zastąpienia autokaru wykonującego przedmiot zamówienia w wyniku awarii lub innych zdarzeń
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych Wspólny Słownik Zamówień: 60113100-4 Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) Główny przedmiot - usługi wykonywane przy użyciu autobusów szkolnych Dodatkowe przedmioty 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: od 01.09.2008 do 31.08.2011 roku 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: cena 100% 9) Informacja na temat wadium: 0 zł
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Nazwa kryterium Waga: cena 100
11) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Jedwabnem Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne sekretariat do dnia 2008-07-28 do godz. 10:00 12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl/ 12) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Jedwabnem Żwirki i Wigury 3 18-420 Jedwabne Pokój nr 13 sala narad dnia 2008-07-28 o godz. 10:15. 13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 15 dni, tj. do dnia 2008-08-12 14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej .............................. 15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów .............................. .............................. 16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna .............................. .............................. ____________________________________ Urząd Miejski w Jedwabnem
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 lip 2008 10:09
Data opublikowania: czwartek, 17 lip 2008 10:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 sie 2008 12:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1640 razy