BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i dostawa materiałów do budowy chodników typu kostka brukowa, obrzeża wibroprasowane , płyta chodnikowa, krawężnik drogowy – wymiana chodników przy Placu Jana Pawła II
BIOŚ.341- /08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, tel.086 217 23 28, fax 086 217 20 40

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedwabne.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa materiałów do budowy chodników typu kostka brukowa, obrzeża wibroprasowane , płyta chodnikowa, krawężnik drogowy – wymiana chodników przy Placu Jana Pawła II
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakup i dostawa materiałów do budowy chodników typu kostka brukowa, obrzeża wibroprasowane , płyta chodnikowa, krawężnik drogowy – wymiana chodników przy Placu Jana Pawła II
- kostka brukowa gr. 6cm – 1008m²
- obrzeża betonowe 6×20×100 cm – 811m
- płyta chodnikowa 5×35×35 cm – 561m²
- krawężniki betonowe 15×30×100 cm – 225 m

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
28 00 00 00 – gotowe materiały i wyroby
28 81 10 00 – 0 materiały budowlane

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Od zawarcia umowy do 30 sierpnia
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakazują obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena prowadzona w formie: spełnia – nie spełnia
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać wypełniony formularz OFERTA oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy –załącznik nr 2; podpisane oświadczenie o zaakceptowaniu wzoru umowy –załącznik nr 3; certyfikat jakości materiałów lub aprobata techniczna.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: NIE DOTYCZY.

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: NIE DOTYCZY.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne, pok. 9.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2008 09:52
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2008 09:58
Data edycji: poniedziałek, 23 cze 2008 10:00
Data przejścia do archiwum: środa, 16 lip 2008 08:03
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1561 razy
Ilość edycji: 1