BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr IV/0131-3-5/2008

składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 stycznia 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Jedwabne na 2008 roku.
Na podstawie art. 13 pkt. 2 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 55, poz. 577 z późń. zm.), art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz Zarządzenia Nr 1/05 z dnia 27 kwietnia 2005 roku Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyznaczania składów orzekających i ich przewodniczących działających w siedzibie RIO w Białymstoku i Zespołach Zamiejscowych w Łomży i Suwałkach

skład orzekający w osobach:


Wanda Orłowska - przewodnicząca
Krystyna Domańska - członek
Elżbieta Sutkowska - członek


po dokonaniu analizy uchwały Nr XVII/88/07 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok pod kątem możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2008 rok

stwierdza co następuje:

l.Rada Miejska w Jedwabnem przedmiotową uchwałą ustaliła na 2008 rok budżet deficytowy, przyjmując:

•dochody w wysokości - 14.366.339 zł
•wydatki w wysokości - 14.994.920 zł

•deficyt budżetowy w wysokości - 628.581 zł


a jako źródło jego sfinansowania vyskazała kredyt długoterminowy.
Wymienione wyżej źródło pokrycia deficytu jest zgodne z art. 168 ust. 2 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.

II. Ustalony w formie załącznika nr 11 plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2008 rok zakłada uzyskanie przychodów w łącznej kwocie 1.285.889 zł, w tym z tytułu:

• kredytu długoterminowego - 1.285.889 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 657.308 złotych i obejmują one spłatę rat kredytu.

III. Spłata kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych obciąży budżet gminy do 2012 roku. Środki na spłatę rat zostały uwzględnione w planie przychodów i rozchodów, natomiast w budżecie zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu bankowego. Łączna kwota przypadających na rok bieżący spłat rat kredytu wraz z należnymi od niego odsetkami wynosi 712.808 zł i w stosunku do planowanych dochodów stanowi 4,96 %, nie przekracza więc maksymalnego limitu do 15 % określonego w art. 169 ust. l ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie gminy na koniec 2008 roku prognozowane jest na kwotę 1.275.889 zł, co stanowi 8,88 % planowanych dochodów, nie przekracza więc maksymalnego limitu 60 % określonego wart. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający stwierdza, iż wskazane źródła sfinansowania deficytu budżetowego gminy Jedwabne i jego poziom jest zgodny z przepisami ustawowymi.

POUCZENIE:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, ul. Branickiego 13, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.


Przewodniczący składu orzekającego
Wanda Orłowska

Data powstania: wtorek, 22 kwi 2008 09:16
Data opublikowania: wtorek, 22 kwi 2008 09:24
Data edycji: wtorek, 22 kwi 2008 09:26
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1580 razy
Ilość edycji: 1