BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów publicznoprawnych przez Radę i Burmistrza

Tryb stanowienia aktów publicznoprawnych przez Radę Miejską i Burmistrza określa ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) statut gminy , regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego.

Akty publicznoprawne winne być tworzone zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie „ Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100,poz. 508).

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 18 ust. 1 określa , że do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile inne ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy:

1) uchwalanie statutu gminy,
2) ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek burmistrza,
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) uchwalanie programów gospodarczych,
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,
f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,
h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,
12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
13) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

Art. 40 daje upoważnienie dla rady miejskiej do stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na terenie gminy.

„ Art. 40. 1. Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

1) wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

3. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

Art. 41. 1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Miejska w formie uchwały.
2. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz, w formie zarządzenia.
3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Miejskiej.
4. W razie nie przedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarządzenia Rada Miejska określa termin utraty jego mocy obowiązującej.
5. Burmistrz przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Art. 42. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499)."

Zadania wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jedwabnem:


Podstawowe zasady postępowania przy opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów

§ 36
Projektami aktów prawnych w rozumieniu regulaminu są projekty:
1) uchwał Rady,
2) zarządzeń Burmistrza.

§ 37
Przy opracowywaniu projektów aktów prawnych należy przestrzegać następujących zasad:
1. Akt prawny nie może zawierać postanowień wykraczających poza granice upoważnienia ustawowego, a także nie może wkraczać w sferę spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
2. Układ aktu prawnego powinien być przejrzysty, a jego redakcja powinna odpowiadać zasadom legislacji.
3. Akt prawny powinien być napisany językiem powszechnie zrozumiałym.

§ 38
1. Projekty aktów prawnych opracowywane są przez właściwe merytorycznie stanowiska pracy po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem potrzeby ich powzięcia.
2. Projekty dokumentów winny być zaakceptowane przez:
1) Skarbnika – w przypadku, gdy wymagają jego kontrasygnaty,
2) radcę prawnego – pod względem formalno – prawnym.
3. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez radcę prawnego, projekt aktu prawnego przedkłada się Burmistrzowi, który po zaakceptowaniu projektu, przedkłada go pod obrady właściwym merytorycznie komisjom Rady.
4. Uzyskanie pozytywnych opinii stanowi podstawę do przedłożenia projektu Radzie.
5. Każdy projekt aktu prawnego powinien zawierać:
1) tytuł,
2) podstawę prawną,
3) sentencję,
4) klauzulę wykonalności.
6. Do projektu aktu prawnego należy dołączyć uzasadnienie m. in. celowości i potrzebę wydania danego aktu, jego podstawę prawną i skutki dla budżetu.
7. Akty prawne podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, jeżeli takie ogłoszenie jest wymagane obowiązującymi przepisami.
8. Pracownik odpowiedzialny za obsługę Rady oraz kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych prowadzą rejestry wydanych aktów oddzielnie dla każdego rodzaju aktu.
9. Akty prawne po zarejestrowaniu przekazywane są do wykonania właściwym pracownikom wraz z poleceniem Burmistrza co do trybu i sposobu ich wykonania.

Statut Gminy Jedwabne stanowi, iż:


§ 22. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.


§ 23. 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez radę mogą występować:
1) komisje,
2) radny,
3) Burmistrz.
2.Projekty uchwał wnoszone przez radnych powinny być przedstawione do wiadomości Burmistrzowi.


§ 24. 1. Przewodniczący obrad przeprowadza głosowanie jawne i ogłasza jego wyniki.
2. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki.


§ 25. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią rady miejskiej, przy czym każdorazowo rada ustala sposób głosowania. Głosowanie przeprowadza wybrana z grona rady komisja skrutacyjna, która wybiera spośród siebie przewodniczącego komisji.
2. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z wynikami głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołem sesji.


§ 26. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. Jeżeli w jednej sprawie zastało zgłoszonych kilka wniosków, w pierwszej kolejności pod głosowanie poddaje się wniosek najdalej idący, to jest taki, którego przyjęcie wyklucza potrzebę głosowania nad pozostałymi.
3. W innych przypadkach pod głosowanie poddaje się każdy wniosek oddzielnie, w kolejności ich zgłaszania.


§ 27. 1. Zwykła większość głosów jest to większość ważnie oddanych głosów „za” od głosów „przeciw” z wyłączeniem głosów „wstrzymujących się” i „nieważnych”.
2. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy „przeciw” i „wstrzymujących się”. W razie parzystej liczby ważnie oddanych głosów bezwzględną większość stanowi 50% ważnie oddanych głosów plus jeden głos ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględną większość głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów.


§ 28. 1. Rada rozstrzyga sprawę w formie uchwały, która powinna zawierać:
1) tytuł składający się z:
a) oznaczenia rodzaju aktu ( uchwała ) i jego numer,
b) oznaczenie organu wydającego uchwałę,
c) daty podjęcia uchwały,
d) ogólnego określenia przedmiotu uchwały

2) podstawę prawną,
3) przedmiot sprawy – przepisy merytoryczne ( w przypadku potrzeby podzielone na ogólne i szczegółowe ),
4) przepisy karne ( tylko w uchwałach zawierających przepisy porządkowe ),
5) przepisy końcowe:
a) przepisy uchylające,
b) przepisy wykonawcze,
c) przepisy o wejściu w życie uchwały

3. Numer uchwały składa się z cyfry rzymskiej oznaczającej kolejność sesji łamanej przez cyfrę arabską oznaczającą kolejność uchwały, w kadencji rady łamanej przez dwie ostatnie cyfry roku.
4. Uchwały podpisuje przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący rady, który prowadził obrady sesji.
5. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje się wraz z protokołami sesji.


§ 29. 1. Uchwały rady stanowiące akty prawa miejscowego podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
2. Uchwały przekazuje się Burmistrzowi w terminie 3 dni po zamknięciu sesji.
3. Burmistrz obowiązany jest przesłać wojewodzie uchwały rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
4. Burmistrz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały objęte zakresem jej nadzoru w terminie jak w ust. 3.

Data powstania: czwartek, 10 kwi 2008 10:30
Data opublikowania: czwartek, 10 kwi 2008 10:35
Data edycji: czwartek, 10 kwi 2008 11:19
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 3170 razy
Ilość edycji: 2