BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Znak sprawy: ZP-1/2020

Jedwabne, dnia 16.09.2020 r.

 

Znak sprawy: ZP-1/2020

                                                                                                         

                       

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 578893-N-2020 z dnia 31.08.2020r.

Nazwa Zadania:  „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac, Kotówek, Stare Kotowo, Janczewo, Kaimy, Korytki, Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie, Jedwabne oraz rozbudowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Jedwabne”

 

 

            Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje wynikające z treści złożonych ofert:

  1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości – 3 876 950,76 zł brutto.
  2. Przed upływem terminu składania ofert złożono następujące oferty:

 

 

Nr oferty

 

Nazwa (firmy) i adres Wykonawcy

Cena oferty

Okres

gwarancji

netto

brutto

 

1

MULTI-KOM Andrzej Nakielski

ul. Kolejowa 103

07-410 Ostrołęka

3 169 119,10 zł

3 898 016,49 zł

 

        60

miesięcy

 

2

Przedsiębiostwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja

ul. Fabryczna 9

18-400 Łomża

2 533 938,03 zł

3 116 743,78 zł

  60

miesięcy

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu:

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika
nr 7 do SIWZ.   

 

                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                Rafał Konopka

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 16 wrz 2020 11:36
Data opublikowania: środa, 16 wrz 2020 11:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 wrz 2020 10:25
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 111 razy