BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Oznaczenie postępowania: ZP-1/2020

Jedwabne, ……09.09.2020……

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnem

  1. Mickiewicza 4, 18-420 Jedwabne

REGON 361775833 NIP 718 214 21 80

tel. 86 217 22 19

mail: pgkjedwabne@interia.pl

 

Oznaczenie postępowania: ZP-1/2020

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac, Kotówek, Stare Kotowo, Janczewo, Kaimy, Korytki, Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie, Jedwabne oraz rozbudowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Jedwabne”, dofinansowywanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z realizacją operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

 

Pytanie

  1. Czy Zamawiający uzna referencje  za roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o długości co najmniej 800 m oraz o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto?

 

Odpowiedź

Takie referencje nie zostaną uznane przez Zamawiającego.

Zgodnie z 7.1.5 pkt. a SIWZ, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda polegała na budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub sieci wodociągowej, każda o długości co najmniej 800 m oraz o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.

Powyższe oznacza, że wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o wskazanej w pytaniu  długości i wartości, nie spełnia warunków stawianych przez Zamawiającego

 

Pytanie:

  1. Czy warunek dotyczący posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej w przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniej niż 2 000 000,00 zł zostałby spełniony, gdyby wykonawca złożył oświadczenie, w którym zobowiązałby się do zwiększenia kwoty ubezpieczenia do wymaganej wartości, po otrzymaniu zamówienia a przed podpisaniem umowy ?

 

Odpowiedź

Zamawiający nie uzna warunku za spełniony.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zgodnie z SIWZ Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 2 000 000,00 zł.

Powyższe oznacza, że Wykonawca na dzień składania ofert powinien legitymować się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. Zatem złożenie oświadczenia w którym Wykonawca zobowiązałby się do zwiększenia kwoty ubezpieczenia do wymaganej wartości, po otrzymaniu zamówienia a przed podpisaniem umowy, nie wypełniłoby w/w warunku.

 

 

 

 

Data powstania: środa, 9 wrz 2020 12:56
Data opublikowania: środa, 9 wrz 2020 12:58
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 wrz 2020 13:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 71 razy