BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania znak sprawy ZP-1/2020

Jedwabne, dnia 04.09.2020r.

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnem

  1. Mickiewicza 4, 18-420 Jedwabne

REGON 361775833 NIP 718 214 21 80

tel. 86 217 22 19

mail: pgkjedwabne@interia.pl

Uczestnicy postępowania

MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania  znak sprawy ZP-1/2020

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w postępowaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kotowo Plac, Kotówek, Stare Kotowo, Janczewo, Kaimy, Korytki, Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie, Jedwabne oraz rozbudowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Jedwabne”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

w następujący sposób:

  1. TREŚĆ SIWZ PODLEGAJĄCA MODYFIKACJI:

Zapis pkt. 10.3.6. SIWZ: „Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Powinna być zaadresowana do Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnem, ul. Mickiewicza 4, 18-420 Jedwabne oraz oznaczona w sposób następujący „Oferta - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kotowo Plac, Kotówek, Stare Kotowo, Janczewo, Kaimy, Korytki, Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie, Jedwabne oraz rozbudowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Jedwabne– Nie otwierać do dnia 16 sierpnia 2020 roku, godz. 10.30”.

TREŚĆ SIWZ PO MODYFIKACJI:

Zapis pkt. 10.3.6 SIWZ: „Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Powinna być zaadresowana do Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnem, ul. Mickiewicza 4, 18-420 Jedwabne oraz oznaczona w sposób następujący „Oferta - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kotowo Plac, Kotówek, Stare Kotowo, Janczewo, Kaimy, Korytki, Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie, Jedwabne oraz rozbudowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Jedwabne– Nie otwierać do dnia 16 września 2020 roku, godz. 10.30”.

 

 

  1. TREŚĆ SIWZ PODLEGAJĄCA MODYFIKACJI:

Zapis pkt. 14.1. SIWZ: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnem, ul. Mickiewicza 4, 18-420 Jedwabne do dnia 16 sierpnia 2020 roku, do godz. 10.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszej SIWZ.

TREŚĆ SIWZ PO MODYFIKACJI:

Zapis pkt. 14.1 SIWZ: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnem, ul. Mickiewicza 4, 18-420 Jedwabne do dnia 16 września 2020 roku, do godz. 10.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w niniejszej SIWZ.

 

  1. TREŚĆ SIWZ PODLEGAJĄCA MODYFIKACJI:

Zapis pkt. 14.4. SIWZ: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego , w dniu 16 sierpnia 2020 roku, o godzinie 10.30.

TREŚĆ SIWZ PO MODYFIKACJI:

Zapis pkt. 14.4. SIWZ: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego , w dniu 16 września 2020 roku, o godzinie 10.30.

 

Ponieważ powyższa modyfikacja treści SIWZ nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający prostuje omyłkę pisarską, nie przedłuża się terminu składania ofert.

Inne warunki i zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

Data powstania: piątek, 4 wrz 2020 15:09
Data opublikowania: piątek, 4 wrz 2020 15:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 wrz 2020 13:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 111 razy