BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Jedwabnem

 

zaprasza do składania ofert na usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania:

 

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kotowo Plac, Kotówek, Stare Kotowo, Janczewo, Kaimy, Korytki, Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie, Jedwabne oraz rozbudowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Jedwabne

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia i termin.

 

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót :

 1. udział w przekazaniu placu budowy
 2. reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 3. sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych także pod względem ich zgodności z dokumentacją techniczną, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 4. dopilnowanie, aby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót został wykonany
 5. całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz wszystkich wymogów stawianych w realizacji inwestycji, kontrolę zgodności robót budowlanych z umową o roboty budowlane,
 6. organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób niepowodujący zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę
 7. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
 8. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy.
 9. całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych i odbioru końcowego, pogwarancyjnego) wykonywanych robót budowlanych
 10. całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych i odbioru końcowego, pogwarancyjnego) wykonywanych robót budowlanych
 11. wydawanie kierownikowi budowy poleceń dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
 12. żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
 13. kontrola ilości i terminowości wykonywania robót.
 14. wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Inwestora (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Projektanta na zmiany,
 15. uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań,
 16. udzielanie wykonawcy robót informacji, wyjaśnień wskazówek dotyczących realizacji robót,
 17. kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, zasad BHP, ppoż. itd.,
 18. wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem i obowiązującymi przepisami prawa
 19. sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
 20. bieżące informowanie Inwestora o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji,
 21. udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek,

 

Szczegółowy opis robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej przy ogłoszeniu o udzielnie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Kotowo Plac, Kotówek, Stare Kotowo, Janczewo, Kaimy, Korytki, Kucze Wielkie, Kucze Małe, Kuczewskie, Jedwabne oraz rozbudowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Jedwabne”, oznaczenie postępowania: ZP-1/2020.

 

Termin wykonania zamówienia

 

Okres realizacji umowy określa się od daty podpisania umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót budowlanych oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w przeglądach gwarancyjnych i odbiorach usterkowych i pogwarancyjnym. 

Termin wykonania robót przez Wykonawcę robót określono na dzień 15 stycznia 2021 roku

 

 1. Wiedza i doświadczenie

 

 1. Wymagania dotyczące funkcji inspektora nadzoru:

 

Osoba wyznaczona na stanowisko inspektora musi posiadać uprawnienia w zakresie nadzorowania robót  budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Sposób oceny: spełnia / nie spełnia, na podstawie następujących dokumentów:

 • wykazu inwestycji, o podobnym charakterze i zakresie na których Wykonawca pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Wymagane jest wskazanie 1 inwestycji o podobnym charakterze i zakresie, realizowanych w ostatnich 3 latach (licząc od dnia złożenia oferty).

 

 • Termin związania ofertą:

10 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 1. Opis przygotowania oferty, termin i miejsce jej złożenia.

 

 1. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w formularzu oferty.
 2. Cena winna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z wykonaniem  zamówienia i uwzględniać cały zakres przedmiotu  zamówienia.

Wykonawca sporządzając ofertę  powinien przewidzieć wszelkie okoliczności  mogące mieć wpływ na cenę.

 1. Ofertę należy złożyć w: elektronicznie na adres: pgkjedwabne@interia.pl w terminie do dnia 16 września 2020 do godz. 15.00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego na adres podany w pkt. 3.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  1. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych …
  2. Kopię potwierdzenia członkostwa w Izbie Inżynierów Budownictwa
  3. Wykaz doświadczenia zawodowego

 

 1. Kryteria oceny ofert

Kryterium wyboru oferty – 100% cena brutto. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną spełniająca wymagania Zamawiającego.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

Prezes Zarządu

 

Rafał Konopka

                                                                                                                                                                                                                                                                

W załączeniu: 

 1. Formularz oferty
Data powstania: wtorek, 1 wrz 2020 12:49
Data opublikowania: wtorek, 1 wrz 2020 12:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 wrz 2020 13:15
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 147 razy