BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa opału do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie: 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - węgiel gruby lub groszek(opcjonalnie) - 60 ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech - 40 ton, miał węglowy - 10 ton 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby - 4 tony 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech - 70 ton 5. Szkoła Podstawowa w Karwowie - węgiel gruby - 10 ton 6. Szkoła Podstawowa w Konopkach Chudych -węgiel gruby - 10 ton 7. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 25 ton na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. Nr sprawy: BIOŚ.341-3/07
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PHU KAZIMIERZ FLORCZYK, ul. Polna 16 , 18-500 Kolno

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo - spełnia warunki zawarte w SIWZ Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-10-26. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje o odrzuceniu następującej oferty z udziału w prowadzonym postępowaniu: ”Barbórka” Z. Opański, K. Marszeniuk sp.j.
ul. Sikorskiego 166A, 18- 400 Łomża Podstawa faktyczna odrzucenia oferty:
Treść oferty nie jest zgodna z działem III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) pkt 5, 6 i 7 ponieważ w ofercie zostały podane inne ilości węgla na poszczególne szkoły niż wymagane w specyfikacji.
Podstawa prawna odrzucenia oferty: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych art. 89 ust. 1 pkt. 2 (Dz. U z 2004 roku Nr 19, poz. 177 z p. zm.).

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 paź 2007 08:09
Data opublikowania: piątek, 19 paź 2007 08:10
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2014 14:53
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2560 razy