BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2007/2008 do kotłowni w sali sportowej i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. Nr sprawy: BIOŚ.341-4/07.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: PTHU PRYMA 1 Hanna Gosk, Aleja Legionów 152, 18-400 Łomża

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo - spełnia warunki zawarte w SIWZ Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-10-26. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 19 paź 2007 08:05
Data opublikowania: piątek, 19 paź 2007 08:06
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2014 14:52
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2509 razy