BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Jedwabne na potrzeby Gmina Jedwabne. Nr sprawy: BIOŚ.341-1/07
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmina Jedwabne informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Usługi Projektowo - Inwestycyjne mgr inż. Krzysztof Szeligowski, ul. Kazańska 12/27, 18-400 Łomża

Uzasadnienie wyboru:
oferta najkorzystniejsza cenowo - spełnia warunki zawarte w SIWZ. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-07-05 .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gmina Jedwabne informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Gmina Jedwabne informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Data powstania: czwartek, 28 cze 2007 10:59
Data opublikowania: czwartek, 28 cze 2007 11:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 sie 2008 10:18
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1632 razy