BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

BIOŚ.341-2/07
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem, Szkoły Podstawowej w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Nadborach na potrzeby Urząd Miejski w Jedwabnem. Nr sprawy: BIOŚ.341-2/07.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
"TRANSWALD" Mirosława Chojnowska ,
ul. Mickiewicza 35
18-420 Jedwabne

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-06-29 .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Data powstania: czwartek, 21 cze 2007 14:54
Data opublikowania: czwartek, 21 cze 2007 15:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 sie 2008 10:18
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1611 razy