BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem, Szkoły Podstawowej w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Nadborach na potrzeby Urząd Miejski w Jedwabnem. Nr sprawy: BIOŚ.341-2/07.
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem
Zwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
www.jedwabne.pl
urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania 7:30-15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony poniżej 60 tyś euro

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl/
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: na stronie internetowej, osobiście , lub za pośrednictwem poczty - bezpłatnie.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dowóz uczniów do Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem, Szkoły Podstawowej w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Nadborach w dniach od 01.09.2007 do 31.08.2009 roku wraz z opiekunem na n/w trasach :
Trasa nr 1: Jedwabne -Brzostowo-Mocarze-Szostaki-Burzyn-Koniecki-Makowskie-Bartki-Kamianki-Jedwabne. Długość trasy około 32 km, czas przejazdu około 40 min, czas wyjazdu około godzin 6:15 czas odwozu około 14:15

Trasa nr 2: Jedwabne -Burzyn-Biodry-Biodry Kolonia-Nadbory -Siestrzanki-Kucze Małe-Kuczewskie - Kucze Wielkie-Przestrzele-Jedwabne. Długość trasy około 41 km,czas przejazdu około 60 min. czas wyjazdu około 6:55 czas odwozu około 15:00

Trasa nr 3:Jedwabne - Siestrzanki Kolonia - Karwowo Polki Karwowo - Stryjaki - Kubrzany -Jedwabne. Długość trasy około 33 km. czs przejazdu okolo 55 min czas wyjazdu około 6:00 czas odwozu około 14:30

Trasa nr 4: Jedwabne - Pawełki - Olszewo Góra - Orlikowo - Orlikowo Kol. - Kossaki - Kossaki Kol. Grądy Wielkie - Grądy Małe _ Jedwabne. Długość trasy około 28 km czas przejazdu około 35 min. Czas wyjazdu około 7:07 czs odwozu około 15:30

Trasa nr 5: Jedwabne - Makowskie - Bartki - Kamianki - Jedwabne. Długość trasy około 18 km, czas przejazdu około 20 min. czas wyjazdu około 7:49.

Dowozem objętych będzie około 193 ucznów 5 dni w tygodniu. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto za 1 km do trasy Do wykonania zamówienia niezbędnie będa 4 autokary szkolne o min. 44 miejscach siedzących - 3 do wykonania przedmiotu zamówienia i jeden rezerwowy lub 3 autokary o min. 44 miejscach i podpisana umowa z posiadaczem autokaru o w/w warunkach zapewniająca możliwość natychmiastowego zastapienia autokaru wykonującego przedmiot zamówienia w wyniku awarii lub innych zdarzeń losowych Zamawiający nie przewiduje składania ofert częsciowych

Wspólny Słownik Zamówień: 60113100-4

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: od 1.09.2007 roku do 31.08.2009 roku

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: cena 100%

8) Informacja na temat wadium: 0 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium - cena
Waga - 100%

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Jedwabnem
Zwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sala narad inne
do dnia 2007-06-14 do godz. 10:00

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl/

12) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Jedwabnem
Zwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne Pokój
dnia 2007-06-14 o godz. 10:15.

13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 15 dni, tj. do dnia 2007-06-29

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej -nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie dotyczy
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 maj 2007 12:38
Data opublikowania: środa, 30 maj 2007 12:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 sie 2008 10:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1789 razy