BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Projekt budowy sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Jedwabne na potrzeby Gmina Jedwabne. Nr sprawy: BIOŚ.341-1/07.
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41 Pzp Gmina Jedwabne zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Jedwabne
Ulica Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne Strona
WWW : www.jedwabne.pl E-mail : urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania 7:30-15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: bezpłatnie poprzez internet, osobiście oraz za zaliczeniem pocztowym.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: .
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz dokonanie niezbędnych na etapie projektowania uzgodnień wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę dla sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Jedwabne w miejscowościach:
"Witynie, Chrostowo, Kąty, Chyliny, Pluty, Biodry, Biodry Kolonia, Nadbory, Brzostowo, Siestrzanki, Mocarze, Brzostowo - etap II zadania "
" Kucze Małe, Kuczewskie, Bartki, Makowskie, Burzyn, Szostaki, Mocarze, Koniecki, Kamianki, - etap III zadania "
"Kajetanowo, Kotówek, Stare Kotowo, Bronaki Pietrasze, Bronaki Olki, Janczewko, Kaimy, Korytki, Janczewo - etap IV zadania.
w oparciu o koncepcję zaopatrzenia w wodę gminy Jedwabne, nie przewiduje się składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 01.12.2007

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: cena 100%

8) Informacja na temat wadium: nie dotyczy

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium - cena
Waga - 100%

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Jedwabne
Ulica Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
do dnia 2007-06-19 do godz. 10:00

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Jedwabne
Ulica Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sala narad
dnia 2007-06-19 o godz. 11:00.

13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-07-18

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie dotyczy
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 maj 2007 12:21
Data opublikowania: środa, 30 maj 2007 12:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 sie 2008 10:16
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2589 razy