BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Jedwabnego

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.


Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 14 marca 2007 roku została wydana decyzja Nr BIOŚ.7331-6/07
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci telefonicznej na terenie obejmującym przebieg inwestycji liniowej przez działki położone w obrębie gruntów w miejscowości Jedwabne oznaczone numerami ewidencyjnymi: 810 (ul. Przestrzelska), 677, 676, 673, 672, 671, 670 oraz w obrębie wsi Przestrzele oznaczone numerami ewidencyjnymi: 96, 97, 98, 99.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją i aktami dotyczącymi tego postępowania w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30-15.30.

Uwagi i wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia należy składać pod podanym wyżej adresem tj. w Referacie Budownictwa, Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
w ciągu 14 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: środa, 14 mar 2007 09:56
Data opublikowania: czwartek, 15 mar 2007 09:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 kwi 2007 15:08
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1387 razy