BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Urząd Miejski w Jedwabnem
BURMISTRZ JEDWABNEGO


ogłasza


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


W URZĘDZIE MIEJSKIM W JEDWABNEM

ul. Żwirki i Wigury 3

18-420 Jedwabne


wolne stanowisko urzędnicze:

księgowa/księgowy w Referacie Finansowo - BudżetowymLiczba lub wymiar etatu: 1


Główne obowiązki:

 1. Prowadzenie obsługi finansowo – księgowej urzędu oraz podległych urzędowi jednostek organizacyjnych.

 2. Organizowanie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych i zapewnianie jego przestrzegania.

 3. Nadzór i kontrola nad działalnością finansową podległych gminie jednostek organizacyjnych.

 4. Opracowywanie wniosków, analiz i sprawozdań.

 5. Kontrola planów finansowych jednostek budżetowych pod względem zgodności z uchwalonym budżetem.

 6. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej urzędu oraz zbiorczej gminy.

 7. Prowadzenie ewidencji wartościowej ( syntetycznej ) składników mienia komunalnego gminy.

 8. Sporządzanie deklaracji miesięcznych Urzędu Skarbowego.

 9. Współpraca z innymi komórkami urzędu w zakresie opracowywania wniosków o środki z funduszy unijnych oraz innych źródeł.


Wykształcenie:

Minimum średnie


Wymagania niezbędne:

 1. umiejętność biegłej obsługi komputera, programów komputerowych ( płace, księgowość ),

 2. znajomość księgowości budżetowej, w tym rozliczenia podatków, rozrachunków z ZUS, PFRON,

 3. staż pracy w księgowości budżetowej ( min 5 lat ),

 4. dokładność, sumienność, systematyczność.Wymagania dodatkowe:

 1. dyspozycyjność,

 2. dobra organizacja pracy,

 3. umiejętność pracy w zespole


Wymagane dokumenty:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 2. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. /,

 4. życiorys i list motywacyjny,

 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 7. zaświadczenie kandydata o niekaralności


Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko księgowa/księgowy w terminie do:

09.02.2007 r. włącznie

pod adresem:

Urząd Miejski w Jedwabnem

ul. Żwirki i Wigury 3

18-420 Jedwabne

sekretariat urzędu - pok. nr 9

tel. /86/ 2 172 040


Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne.

Data powstania: piątek, 26 sty 2007 11:02
Data opublikowania: piątek, 26 sty 2007 11:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 lut 2007 14:50
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2488 razy