BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA JEDWABNEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 1 grudnia 2006r. Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 668 na odcinku Jedwabne – Przytuły od km 16+915 do km 26+330, wraz z przebudową pięciu przepustów w km 19+251, w km 20+198, w km 21+348, w km 22+661, w km 24+568 oraz remoncie mostu w km 21+685 oraz rozbiórką i budową mostu w km 26+297.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewidencyjnych:
w obrębie Jedwabne: 740, 1447, 532/22, 535, 408, 530/6, 269, 270, 273, 393, 502, 335, 805/1, 394, 805/2, 1205, 765, 713, 532/21, 302
w obrębie Kubrzany: 139/2, 139/1, 134, 136
w obrębie Stryjaki: 37/1, 37/2, 10, 9, 6, 5/2, 5/1, 20, 91, 90, 98, 88, 92
w obrębie Karwowo-Wszebory: 2/14, 1/6, 261, 262
w obrębie Przytuły Las: 56/1, 1/2, 55/2, 58
w obrębie Przytuły Kolonia: 120, 128, 119, 196
w obrębie Przytuły: 109, 111/2, 207, 195, 231, 85, 236, 242, 196

W związku z powyższym informuje o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.
W trakcie trwania postępowania strony mogą zapoznać się z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, przy ul. Żwirki i Wigury 3, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu.
Uwagi i wnioski w tej sprawie, można składać w miejscu wyżej wymienionym w ciągu 21 dni licząc od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, tj. do dnia 6 stycznia 2007r.Burmistrz Jedwabnego
Krzysztof Moenke
Data powstania: piątek, 15 gru 2006 10:50
Data opublikowania: poniedziałek, 18 gru 2006 10:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 sty 2007 11:45
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1586 razy