BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY JEDWABNE NA LATA 2017 – 2020 ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY WS. ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU DS. REWITALIZACJI

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA JEDWABNEGO

W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM   W SPRAWIE PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY JEDWABNE NA LATA 2017 – 2020

ORAZ PROJEKTU UCHWAŁY WS. ZASAD WYZNACZANIA SKŁADU ORAZ ZASAD DZIAŁANIA KOMITETU DS. REWITALIZACJI

Na podstawie art. 7 ust. 3 oraz art. 17 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z póź.zm) Burmistrz Jedwabnego, informuje  o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących:

  1. projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jedwabne na lata 2017 - 2020
  2. oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem o zasadach wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych, które zostaną wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE.

Komitet ds. Rewitalizacji stanowić będzie forum współpracy i dialogu dotyczącego rewitalizacji w Gminie Jedwabne, a jego rolą będzie przygotowywanie opinii i stanowisk, dotyczących procesu rewitalizacji dla Burmistrza Jedwabnego.

Mając na względzie powyższe zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Jedwabne na lata 2017 - 2020 oraz projektu Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem o zasadach wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne w/w uchwał odbywać się będą w terminie od 04 .07.2017 roku do 03.08.2017 roku.

Osoby zainteresowane tematyką, objętą zakresem konsultacji, mogą zgłaszać uwagi w terminie konsultacji:

  • w formie pisemnej poprzez specjalne formularze konsultacyjne (będą dostępne do pobrania na stronie internetowej gminy), który należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Jedwabnem, ul. Żwirki i Wigury  lub elektronicznie na adres: urząd@jedwabne.pl
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jedwabnem, pokój nr 6 lub telefonicznie pod nr telefonu 86 2 166 513 w godzinach pracy Urzędu Gminy, od 7.30 – 15.30.

Uwagi zgłoszone po terminie konsultacji, nie będą brane pod uwagę.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie  się  spotkanie konsultacyjne, podczas których omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji  Gminy Jedwabne na lata 2017 - 2020 oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lipca  2017 r. o  godz. 10.00  w sali kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnem przy ul. Piękna 8

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jedwabnem  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jedwabne na lata 2017 - 2020 oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji będą dostępne w okresie konsultacji na stronie internetowej urzędu www.jedwabne.pl  (w zakładce:  Rewitalizacja), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedwabne oraz w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem (pokój nr 6) w godzinach pracy urzędu.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz   z odniesieniem się do nich.

Po uchwaleniu przez Radę Miejską w Jedwabnem  uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu ds. Rewitalizacji, uruchomiony zostanie nabór kandydatów do Komitetu ds. Rewitalizacji, który zostanie powołany Zarządzeniem  Burmistrza Jedwabnego .

 

Data powstania: wtorek, 4 lip 2017 12:57
Data opublikowania: wtorek, 4 lip 2017 12:59
Data edycji: wtorek, 4 lip 2017 13:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 sie 2017 10:31
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 577 razy
Ilość edycji: 1