BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa opału
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa opału do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie : 1. Urząd Miejski w Jedwabnem - węgiel gruby -60ton. 2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech -40 ton, miał węglowy - 10 ton 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby -4 tony. 4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70, ton, 5. Szkoła Podstawowa w Karwowie - węgiel gruby - 9 ton 6. Szkoła Podstawowa w Konopkach Chudych -węgiel gruby - 20 ton. 7. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 35 ton. na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. Nr sprawy: BIOŚ.341- 4/06. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem. informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KOLNET Izabela Teresa Florczyk ul. Polna 16 18-500 Kolno Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2006-10-26 . Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Data powstania: piątek, 20 paź 2006 08:46
Data opublikowania: piątek, 20 paź 2006 08:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2007 13:12
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1612 razy