BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2006/2007 do kotłowni w sali sportowej i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Orlikowie
na potrzeby Urzędu Miejskiego w Jedwabnem. Nr sprawy: BIOŚ.341- 5/06.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem. informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PTHU PRYMA 1 Hanna Gosk, Aleja Legionów 152 18-400 Łomża

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza cenowo

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2006-10-20 .

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
Data powstania: czwartek, 12 paź 2006 07:50
Data opublikowania: piątek, 13 paź 2006 07:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 lis 2006 08:59
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1528 razy