BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

ot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa opału do n/w kotłowni w n/w ilościach i asortymencie :
1. Urząd Miejski w Jedwabnem - węgiel gruby -60ton.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech -40 ton, miał węglowy - 10 ton
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby -4 tony.
4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70, ton,
5. Szkoła Podstawowa w Karwowie - węgiel gruby - 9 ton
6. Szkoła Podstawowa w Konopkach Chudych -węgiel gruby - 20 ton.
7. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 35 ton.

na potrzeby Urząd Miejski w Jedwabnem. Nr sprawy: BIOŚ.341- /06.

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem
Ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
Strona WWW www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
E-mail : urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania : 7:30-15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro


3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: listownie lub osobiście w siedzibie Urzędu.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1. Urząd Miejski w Jedwabnem - węgiel gruby -60ton.
2. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury - węgiel orzech -40 ton, miał węglowy - 10 ton
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Jedwabnem - węgiel gruby -4 tony.
4. Szkoła Podstawowa w Jedwabnem - węgiel orzech -70, ton,
5. Szkoła Podstawowa w Karwowie - węgiel gruby - 9 ton
6. Szkoła Podstawowa w Konopkach Chudych -węgiel gruby - 20 ton.
7. Szkoła Podstawowa w Nadborach - węgiel gruby - 35 ton.
Dostawy powinny sie odbywać przez cały okres grzewczy w terminie do 48 godzin od telefonicznego powiadomienia i w ilosciach wskaanych przez zamawiającego

Wspólny Słownik Zamówień: 10121000-7


Słownictwo główne

Główny przedmiot węgiel kamienny

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
[o] Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia:
od 15.10.2006 do 15.04.2007

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
cena 100% inne warunki zawarte w SIWZ

9) Informacja na temat wadium:
nie dotyczy

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium Waga

cena 100%10) miejsce i termin składania ofert:
[o] w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Jedwabnem
Ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
pokój nr 9
do dnia 2006-10-05 do godz. 11:00

[o] 12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

[o] w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Jedwabnem
Ul. Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sala narad

dnia 2006-10-05 o godz. 11:15.

13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-11-05

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
umowa ramowa

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
informacje o dynamicznym systemie zakupów
adres strony internetowej

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej
adres strony internetowej
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 wrz 2006 14:01
Data opublikowania: piątek, 22 wrz 2006 14:03
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2007 13:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 1924 razy