BIP Gminy Jedwabne

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Jedwabne, dnia 09.11.2016 r.

 

BIOŚ.6733.6.2016

 

 

 

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.),zawiadamia się o zakończeniu postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Adama Kulenko - (pełnomocnictwo
nr 629/OB./2016 z dnia 11.05.2016r.), w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kablowej linii energetycznej średniego napięcia SN-15kV, na terenie obejmującym działki o nr ew.: 314, 316, 101/1, 101/3, 102/1, 102/2, 103, 104/4, 104/1, 111/6, 111/8, 111/3, 111/4, 111/5, 112/1, 112/2, 113/3, położnym w miejscowości Mocarze (obręb nr 29 Mocarze), gm. Jedwabne, woj. podlaskie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty podania powyższego do publicznej wiadomości, strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w tutejszym Urzędzie. Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.  

Na podstawie art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

                                                                                                          

                                                                                                 Burmistrz Jedwabnego

 Michał Chajewski

 

Data powstania: środa, 9 lis 2016 10:38
Data opublikowania: środa, 9 lis 2016 10:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 lis 2016 12:44
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 550 razy