BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa oleju opałowego na sezon grzewczy 2006/2007 do kotłowni w sali sportowej i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Orlikowie na potrzeby Urząd Miejski w Jedwabnem. Nr sprawy: BIOŚ.341- /06.
Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 Pzp Urząd Miejski w Jedwabnem zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Jedwabnem
Ulica Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
Strona WWW www.jedwabne.powiatlomzynski.pl
E-mail : urzad@jedwabne.pl
Godziny urzędowania 7:30-15:30

2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro


3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jedwabne.powiatlomzynski.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: listownie lub odbiór osobisty - bezpłatnie.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Dostawa oleju opałowego ( olej opałowy lekki ) na sezon grzewczy 2006/2007 do kotłowni w sali sportowej i Publicznego Gimnazjum w Jedwabnem i Szkoły Podstawowej w Orlikowie
Sala sportowa i Publiczne Gimnazjum w Jedwabnem - 70 tyś. litrów - pierwsza dostawa 10 tyś. litrów,
Szkoła Podstawowa w Orlikowie - 5,5 tyś. litrów - pierwsza dostawa 1,5 tyś. litrów
Dostawy opału powinny sie odbywać przez cały sezon grzewczy w terminie do 48 godzin od telefonicznego zamówienia i ilościach wskazanych przez zamawiającego


Wspólny Słownik Zamówień: 23122100-9 Olej opałowy


Słownictwo główne
Główny przedmiot Olej opałowy


5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
15.10.2006 do 15.04.2006

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Zgodnie z SIWZ , cena 100%

9) Informacja na temat wadium:
..............................

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
cena 100%


10) miejsce i termin składania ofert:
[o] w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Jedwabnem
Ulica Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
pokój nr 9
inne

do dnia 2006-10-05 do godz. 10:00

[o] 12) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedwabne.powiatlomzynski.pl

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego Urząd Miejski w Jedwabnem
Ulica Żwirki i Wigury 3
18-420 Jedwabne
sala narad
dnia 2006-10-05 o godz. 10:15.

13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-11-05

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
umowa ramowa

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
informacje o dynamicznym systemie zakupów
adres strony internetowej

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej
adres strony internetowej
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 wrz 2006 08:47
Data opublikowania: piątek, 22 wrz 2006 08:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 wrz 2007 13:11
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 2047 razy